be big of sb

پیشنهاد کاربران

از بزرگی کسی بودن.
That's big of you: از بزرگی شماست.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما