be at loggerheads with somebody


با کسی عدم توافق یا برخورد داشتن
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

در عدم توافق بودن با؛ در مناقشه با کسی به بن بست رسیدن

*ظاهرا شکسپیر این اصطلاح را چند بار در نمایشنامه هایش استفاده کرده است.
به شدت ناموافق بودن با یکدیگر ، با کسی ناسازگاری یا برخورد داشتن
سر جنگ داشنن با کسی
سر دعوا داشتن با کسی
آبمان با کسی در یک جوی نرفتن
He and his wife are always at loggerheads
او و همسرش همیشه سر جنگ دارند
او و همسرش آبشان توی یک جوی نمی رود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما