bbd

تخصصی

[برق و الکترونیک] bucket brigade device-قطعه ی ردیف پیمانه ای نوعی قطعه ی نیم رسانا که در آن باربرهای اکثریتی اطلاعات را در خود ذخیره کرده است و باربرهای اقلیتی بارها را به صورت پی در پی و درست نظیر حمل سطلهای آب در صفی از آتش نشانها از نقطه ای به نقطه دیگر حمل می ککنند. کاربرد این دودویی می شود.

معنی یا پیشنهاد شما