batch production

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] تولید گروهی، تولید دسته ای - فرایند تولیدی ناپیوسته ای که در آن قطعات به تعداد زیاد در دسته هایی تولید شده و تحویل بخش مونتاژ می شوند تا از سوار کردن اجزای مختلف، محصولات بزرگتری بوجود آید.
[نساجی] تولید دسته ای - تولید عمده
[ریاضیات] تولید انبوه، تولید دسته ای

معنی یا پیشنهاد شما