batch file

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] فایل دسته ای

پیشنهاد کاربران

batch file ( رایانه و فنّاوری اطلاعات )
واژه مصوب: پروندۀ دسته‏ای
تعریف: پرونده‏ای حاوی فهرستی از فرمان های سامانۀ عامل که پُشت سر هم و به ترتیب اجرا می‏شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما