bass baritone

پیشنهاد کاربران

باس - باریتون
گونه ای از صدای مردانه در خوانندگی است که بین صداهای باریتون و باس جای می گیرد. این گونه قابلیت صدای باریتون را دارد اما در محدوده پایین ترِ باس است.

بپرس