base quantity

پیشنهاد کاربران

base quantity ( فیزیک )
واژه مصوب: کمیت اصلی
تعریف: کمیتی فیزیکی که یکای آن در دستگاه اندازه‏گیری معین، مستقل از کمیت های فیزیکی دیگر تعریف می‏شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما