barrier methods

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] روشهای انسدادی

پیشنهاد کاربران

barrier methods ( علوم سلامت )
واژه مصوب: روش های سدّی
تعریف: روشی برای پیشگیری از بارداری که در آن با استفاده از یک ابزار مانع عبور زامه از زهراه یا دهانۀ زهدان می شوند
روش های مانعیت، روش پیشگیری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما