barr body


(سازواره ی درونی سلول های مادینه که رنگ پذیر است و در آزمون های تعیین جنسیت جنین مهم است) تن بار، جسم بار
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[بهداشت] جسم بار

معنی یا پیشنهاد شما