bank reef or bank reefs or bank reefs

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ریف ساحلی

معنی یا پیشنهاد شما