balneotherapy


معالجه باشستشو
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

مهندس اسماعیلزاده
حمام درمانی ـ مطالعه و شناخت شنا و حمام و چگونگی استفاده از آن در پزشکی
حمام درمانی ـ مطالعه و شناخت چگونگی استحمام و شنا به ویژه در آبهای منرال دار به جهت درمان
balneology و balneotherapy مترادف اند.
سویدی ( سوئدی ) :balnelogi
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما