backscattering coefficient

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] ضریب پس پراکش نسبت توان بازتابنده به توان فرود آمده در موج تخت.

پیشنهاد کاربران

ضریب بازگشت انرژی به رادار
ضریب بازپراکندگی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما