babble

/ˈbæbl̩//ˈbæbl̩/

معنی: یاوه، سخن بیهوده، من من، سخن نامفهوم گفتن، پر حرفی کردن، ور ور کردن، فاش کردن، یاوه گفتن
معانی دیگر: بچه، کودک، طفل، نوزاد، (امریکا - خودمانی) زن یا دختر جوان، تیکه، مه پاره، (در خطاب به همسر یا معشوقه) عزیزم، جون دلم، آدم زودباور، ساده دل، ببو، بی عرضه، بی تجربه (babe in the woods و babe in arms هم می گویند)، (در مورد کودکان بی زبان) قات و قوت کردن، ب ب کردن، حرف بی معنی یا احمقانه، ورور، وراجی، حرف بی معنی یا احمقانه زدن، زر زدن، وراجی کردن، نسنجیده حرف زدن، صدای قلقل آب، شرشر، صدای لغزش آب جویبار بر روی قلوه سنگ، شرشر کردن، قلقل کردن، صداهایی که کودکان قبل از زبان باز کردن از خود در می آورند، غان و غون کردن، من ومن

بررسی کلمه

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: babbles, babbling, babbled
(1) تعریف: to speak incoherently or with meaningless sounds.
مترادف: jabber
مشابه: gabble, gibber, maunder, mumble, mutter, rave, stutter

(2) تعریف: to speak without thought or direction; chatter.
مترادف: blab, blather, chatter, chipper, gab, maunder, prattle
مشابه: chitchat, drivel, gas, gibber, gossip, palaver, patter, prate, ramble, rap

- She babbled endlessly about her travels.
[ترجمه گوگل] او بی وقفه درباره سفرهایش غرولند می کرد
[ترجمه ترگمان] او پیوسته درباره مسافرتش حرف می زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to make a soft, continuous sound, as of murmuring.
مترادف: murmur, purl, sough
مشابه: drone, hum, purr, sigh, whisper

- The stream babbles.
[ترجمه گوگل] جریان غوغا می کند
[ترجمه ترگمان] نهر جریان داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to say in an incoherent or meaningless way.
مترادف: jabber
مشابه: gabble, mumble, murmur, mutter, stutter

(2) تعریف: to speak of without thought or impulsively.
مترادف: blurt
مشابه: bandy about, blab, blather, chatter, drivel, gush, prate, prattle
اسم ( noun )
مشتقات: babbler (n.)
(1) تعریف: imperfectly articulated utterances.
مترادف: jabber, jabbering
مشابه: gibberish, mumbling, muttering

(2) تعریف: thoughtless or directionless utterances; chatter.
مترادف: blather, chatter, gab, gossip, prattle
مشابه: chitchat, drivel, nonsense, palaver, patter, small talk, twaddle, wind

(3) تعریف: a soft, continuous sound, as of murmuring.
مترادف: murmur, murmuring, purl, purling, sough, soughing
مشابه: drone, droning, hum, humming, purr, purring, whisper, whispering

جمله های نمونه

1. i could hear the distant babble of women's voices
از دور صدای همهمه ی زن ها را می شنیدم.

2. The babble of voices in the next compartment annoyed all of us.
[ترجمه گوگل]غوغای صداهای کوپه بعدی همه ما را آزار می داد
[ترجمه ترگمان]همهمه صداهایی که در کوپه مجاور به گوش می رسید، از همه ما عصبانی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There was a babble of languages in the commentary box when the race began.
[ترجمه گوگل]هنگامی که مسابقه شروع شد، در جعبه تفسیر، صدایی از زبان ها وجود داشت
[ترجمه ترگمان]هنگامی که مسابقه شروع شد، در این جعبه تفسیری چندین زبان وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The crowd babble of the traffic accident.
[ترجمه گوگل]غوغای جمعیت از حادثه رانندگی
[ترجمه ترگمان]ازدحام جمعیت در جریان ترافیک قرار گرفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They could hear a loud babble of voices coming from the crowded bar.
[ترجمه گوگل]آنها می توانستند صدای زمزمه های بلندی را که از بار شلوغ می آمد بشنوند
[ترجمه ترگمان]صدای همهمه مبهمی از بار جمعیت به گوش رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I heard the babble of many voices.
[ترجمه گوگل]من صدای زمزمه های بسیاری را شنیدم
[ترجمه ترگمان]صدای بسیاری از صداها را شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I can't listen to his constant babble.
[ترجمه گوگل]نمی توانم به حرف های همیشگی او گوش کنم
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم به حرفای مداوم اون گوش بدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Have you heard the babble of running water?
[ترجمه گوگل]صدای غوغای آب روان را شنیده اید؟
[ترجمه ترگمان]صدای شرشر آب را شنیده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Migrants came in waves with their babble of tongues.
[ترجمه گوگل]مهاجران با زمزمه های زبانی خود به صورت موج می آمدند
[ترجمه ترگمان]migrants با زبانی که از زبانشان می گذشت در امواج موج می زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Babble of voices below - a man's voice calling for quiet.
[ترجمه گوگل]غوغای صداهای زیر - صدای مردی که خواستار سکوت است
[ترجمه ترگمان]صدای مردی در پایین - صدای مردی که برای ساکت شدن صدا می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The reforms deserve something better than the babble that has followed them from birth.
[ترجمه گوگل]اصلاحات سزاوار چیزی بهتر از حرف هایی هستند که از بدو تولد به دنبال آنها بوده است
[ترجمه ترگمان]این اصلاحات مستحق چیزی بهتر از the است که از بدو تولد به دنبال آن ها بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The babble of conversation was punctuated by the chink of bottles against glasses.
[ترجمه گوگل]غوغای مکالمه با کوبیدن بطری ها به شیشه ها مشخص می شد
[ترجمه ترگمان]صدای گفتگو با شکستن بطری ها به گوش می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I crashed into a babble of baby talk.
[ترجمه گوگل]من در یک غوغا از صحبت های کودک تصادف کردم
[ترجمه ترگمان]من در یک گفتگوی بچگانه صحبت کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I know I have been reduced to a babble of disconnected comments, which don't really say much.
[ترجمه گوگل]می‌دانم که به جملاتی از کامنت‌های غیرمرتبط تبدیل شده‌ام، که در واقع چیز زیادی نمی‌گویند
[ترجمه ترگمان]می دانم که به صحبت های بی ربط و نامربوط، که واقعا زیاد اهمیت نمی دهند، تنزل پیدا کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. They were strange words, syllables in an animal babble.
[ترجمه گوگل]آنها کلمات عجیب و غریبی بودند، هجاهایی در غوغای حیوانی
[ترجمه ترگمان]کلمات عجیب و غریبی بود که در صدای زوزه حیوانات به گوش می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

یاوه (اسم)
nonsense, hooey, froth, babble, balderdash, idle talk, gammon, tattle

سخن بیهوده (اسم)
babble, sputter

من من (اسم)
babble, muttering

سخن نامفهوم گفتن (فعل)
babble

پر حرفی کردن (فعل)
babble, chat, palaver

ور ور کردن (فعل)
buzz, babble

فاش کردن (فعل)
utter, give away, tell, unfold, reveal, disclose, manifest, descry, babble, divulge, betray, squeal, tattle, peach, uncloak

یاوه گفتن (فعل)
babble, tittle-tattle

تخصصی

[کامپیوتر] تداخل سیگنالها در تعداد زیادی از کانالهای یک سیستم .

انگلیسی به انگلیسی

• chatter, prattle; muttering; gushing, bubbling
chatter; mumble; gush, bubble
if you babble, you talk in a confused or excited way that makes it difficult for others to understand you. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. ...the babble of women's voices.

پیشنهاد کاربران

✅ واژه ( با جداسازی اجزاء تشکیل دهنده ) : babble ✅ تلفظ واژه: BABL ✅ معادل کاربردی، فارسی و توضیح واژه: یاوه گویی، نامفهوم گویی، بیهوده گویی ✅ اجزاء و عناصر واژه ( ریشه، پیشوند یا پسوند ) در پزشکی : lalia -
وِروِریدَن.
اد اد کردن نوزادان
دری وری گفتن
Forget what I said, I was babbling

سوال های مرتبط