برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1730 100 1
شبکه مترجمین ایران

burning

/ˈbɝːnɪŋ/ /ˈbɜːnɪŋ/

معنی: سوزش، سوز، سوزنده، محترق، سوزش دار، سوزان، سوزش اور
معانی دیگر: بسیار مهم، حیاتی، خطیر، تفتان، مشتعل، سوختنی، قابل اشتعال، خطیر a burning question پرسش بسیار مهم

بررسی کلمه burning

صفت ( adjective )
(1) تعریف: on fire; in flames.
مترادف: ablaze, afire, aflame, alight, blazing, fiery, flaming
مشابه: smoldering, torchlike

- She ran into the burning building to save her dog.
[ترجمه بابک] او برای نجات سگش، به درون ساختمان آتشین دوید.
|
[ترجمه ترگمان] به سمت ساختمان سوزان دوید تا سگش را نجات دهد
[ترجمه گوگل] او به ساختمان سوزان زد و به سگش نجات داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: very hot, bright, or intense.
مترادف: alight, bright, brilliant, broiling, flaming, glaring, glowing, hot, radiant, sizzling
متضاد: freezing, icy
مشابه: gleaming, glittering, igneous, luminous, parching, sparkling

- We could no longer sit in the burning sun.
[ترجمه ترگمان] دیگر نمی‌توانستیم در آفتاب سوزان بنشینیم
[ترجمه گوگل] دیگر نمیتوانیم در خورشید سوزان نشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه burning در جمله های نمونه

1. burning coal
زغال گرفته،زغال سوزان یا سرخ

2. a burning question
پرسش بسیار مهم

3. the burning issue of the day
مسئله‌ی حاد روز

4. the burning ship stayed afloat for an hour and then sank
کشتی مشتعل یک ساعت بر روی آب ماند و سپس فرو رفت.

5. cover the burning charcoals with ashes and let them smolder
زغال‌های سوزان را با خاکستر بپوشان و بگذار آهسته بسوزند.

6. damned souls burning in hell
ارواح لعنت شده‌ای که در آتش جهنم می‌سوزند

7. i was burning with anger
آتش خشم در درونم زبانه کشید.

8. she was burning to buy that blue dress
خیلی دلش می‌خواست آن پیراهن آبی را بخرد.

9. the secret burning down of factories was one of the many acts of sabotage by german agents
آتش زدن مخفیانه‌ی کارخانه‌ها یکی از چندین نوع خرابکاری عوامل آلمانی بود.

10. he expressed his burning passion for parichehr
او عشق سوزان خود را نسبت به پریچهر ابراز کرد.

11. the house was burning and there was no time for the salvage of valuable carpets
خانه داشت می‌سوخت و وقت برای بیرون بردن فرش‌های گرانبها نبود.

...

مترادف burning

سوزش (اسم)
burning , annoyance , irritation , chagrin , sting , inflammation , smart pain
سوز (اسم)
burning , smart pain , pricking pain
سوزنده (صفت)
burning
محترق (صفت)
burning , torrid , inflammable , combustible , explosive
سوزش دار (صفت)
burning , irritant
سوزان (صفت)
alight , ablaze , burning , scorching , ardent , galling , scathing , torrid , afire , aflame , fervid , inflaming
سوزش اور (صفت)
burning , abrasive , caustic , irritant

معنی عبارات مرتبط با burning به فارسی

(گیاه شناسی) ونگ، گل آهو، علف آهو، شمشاد سرخ (انواع بته ها و درختچه های امریکایی از جنس euonymus از خانواده ی staff-tree که برگ یا گل های قرمز دارند - gas plant هم می گویند)، گل شعله
رسوایی، اشکار
عدسی کوژ (برای ایجاد آتش یا حرارت)، عدسی سوزان، ذره بین، عدسی محدب یاایینه مقعر، عینک جوشکاری عینک اتشی
(خودمانی - انگلیس) به اینکه پشت سر کسی حرف می زنند مشکوک شدن، گوش تیز کردن

معنی burning در دیکشنری تخصصی

burning
[عمران و معماری] سوزاندن - سوختگی
[کامپیوتر] سوزاندن
[مهندسی گاز] سوخت
[نساجی] سوزاندن - سوختگی
[پلیمر] سوزاندن
[زمین شناسی] خاک سفالگری خاک کوزه گری ،خاک سوزان
[عمران و معماری] ماده سوختنی
[نساجی] چاپ سوخت
[مهندسی گاز] نقطه احتراق
[نساجی] خاصیت سوختگی - نحوه سوختن - کیفیت سوختن
[سینما] نوردهی بیش از حد به فیلم
[مهندسی گاز] شیرسوخت
[عمران و معماری] منطقه پخت
[عمران و معماری] پختن آجر
[پلیمر] تندسوزی
[آب و خاک] سوزاندن، آتش سوزی عمدی،آتش سوزی تجویز شده
[پلیمر] آرام سوز
[عمران و معماری] سوزاندن علف هرز

معنی کلمه burning به انگلیسی

burning
• scorching; flaming; combustion, fire
• scorching; blazing
• if something is extremely hot, you can say that it is burning or burning hot.
• you can use burning to describe strong feelings, or situations that are causing strong feelings.
burning ambition
• very strong desire, very powerful aspiration
burning bush
• bush described in the book of exodus which burned with fire but was not consumed
burning coal
• ember, smoldering remains of a fire
burning ember
• small piece of burning material, burning ash
burning enthusiasm
• fervent zeal, intense eagerness, passionate excitement
burning glass
• lens of glass which causes combustion by focusing the sun's rays
burning incense
• incense which has been lit to produce a fragrant odor
burning issue
• pressing issue, subject which requires an immediate solution
burning of incense
• burning of fragrant gums and spices
burning of the reichstag
• burning of the german parliament building on february 2nd 1933
burning question
• pressing issue, subject which requires an immediate solution
burning shame
• profound humiliation, great embarrassment
burning sun
• powerful sunshine, very hot sunshine, strong rays from the sun
burning up
• fire; blazing up; smoldering, flaming; going up in flames
...

burning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

omid
خیلی مهم
very important
عاطفه .موسوی
سوزاننده
Sunflower
عصبانی
عاطفه موسوی
بسیار مشتاق
رضا اراسته
مشتعل
farid
محترق-سوزان-آتش
ژ.ب
غضبناک
حمزه امیری
برافروخته
کاربر آبادیس
گداخته
leila
شعله ور
Dark Light
Burning corpse : لاشه ی مشتعل (شعله ور)
ak
هوای خیلی گرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی burning

کلمه : burning
املای فارسی : بورنینگ
اشتباه تایپی : ذعقدهدل
عکس burning : در گوگل

آیا معنی burning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )