برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1727 100 1
شبکه مترجمین ایران

bookish

/ˈbʊkɪʃ/ /ˈbʊkɪʃ/

معنی: لفظ قلم، کتابی، غیر متداول
معانی دیگر: دارای دانش کتابی (تئوری ولی نه عملی)، (واژه ی نسبتا منفی) کرم کتاب، کسی که همیشه سرش در کتاب است، میرزا قلمدان، وابسته به کتاب

بررسی کلمه bookish

صفت ( adjective )
مشتقات: bookishly (adv.), bookishness (n.)
(1) تعریف: inclined to reading or study (often used disparagingly).

(2) تعریف: tending to rely on book learning more than on other experience.

(3) تعریف: literary or pedantic in tone or style.

- The historian's speech was bookish.
[ترجمه ترگمان] نطق مورخ تنها کتابی بود که بر آن نوشته شده بود
[ترجمه گوگل] سخنرانی مورخان کتابفروشی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه bookish در جمله های نمونه

1. bookish learning on business is no guarantee of success in the bazaar
دانش کتابی درباره‌ی تجارت تضمین موفقیت دربازار نیست.

2. She was always a bookish child.
[ترجمه اهورا] اون دختر همیشه یه بچه ی کتاب خون ( خرخون) بود
|
[ترجمه ترگمان]او همیشه یک بچه کتابی بود
[ترجمه گوگل]او همیشه یک کودک کتابفروشی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was more bookish and intellectual than many of his fellow students.
[ترجمه ترگمان]او از بسیاری از دانشجویان خود برتر و روشنفکر بود
[ترجمه گوگل]او بیش از بسیاری از دانش آموزانش کتابفروشی و فکری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The form "book"underlies"bookish.
[ترجمه ترگمان]فرم \"کتاب\" زیربنای \"کتاب\" است
[ترجمه گوگل]فرم 'book'underlies'bookish
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bookish

لفظ قلم (صفت)
bookish
کتابی (صفت)
literary , bookish , scribal
غیر متداول (صفت)
obsolete , uncommon , bookish

معنی کلمه bookish به انگلیسی

bookish
• literary; fond of reading
• someone who is bookish spends a lot of time reading serious books.

bookish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
خرخون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bookish

کلمه : bookish
املای فارسی : بوکیش
اشتباه تایپی : ذخخنهسا
عکس bookish : در گوگل

آیا معنی bookish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )