برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

blurt

/ˈblɜːrt/ /blɜːt/

معنی: بروز دادن
معانی دیگر: (معمولا با out) نسنجیده گفتن، بی اختیار گفتن، از دهان پراندن، از دهان بیرون انداختن کلمات، باout

بررسی کلمه blurt

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: blurts, blurting, blurted
• : تعریف: to utter abruptly, awkwardly, and without discretion (often fol. by "out").
مشابه: babble

- Feeling pressured, he finally blurted his reasons for leaving.
[ترجمه ترگمان] او که احساس فشار می‌کرد، سرانجام دلایل خود را برای ترک نگفت
[ترجمه گوگل] در نهایت او تحت تأثیر فشار قرار گرفت و دلایل او را ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She blurted out the name of the killer.
[ترجمه ترگمان] او نام قاتل را به زبان آورد
[ترجمه گوگل] او نام قاتل را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه blurt در جمله های نمونه

1. Now he just wants to hear the coach blurt out his name occasionally.
[ترجمه ترگمان]حالا فقط می خواد بشنوه که مربی بعضی وقتا اسمش رو می گه
[ترجمه گوگل]حالا او فقط می خواهد مربی را بشنود که گاه گاهی اوقات نام او را می فهمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Oh, to blurt it all out.
[ترجمه ترگمان] اوه، برای اینکه همش رو بروز بدی
[ترجمه گوگل]اوه، همه اینها را خراب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Somehow, Agnes couldn't bring herself to blurt out a warning.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، اگنس نمی‌توانست خودش را قانع کند که یک هشدار بدهد
[ترجمه گوگل]به هر حال، آگنس نمیتواند خودش را هشدار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I wanted to blurt this out, for I always wanted people to know how good my mother was.
[ترجمه ترگمان]می‌خواستم از او تقلید کنم، چون همیشه دلم می‌خواست مردم بفهمند که مادرم چقدر خوب است
[ترجمه گوگل]من می خواستم این را از بین ببرم، زیرا همیشه می خواستم مردم بدانند که مادر من چقدر خوب است
[ترجمه شما ...

مترادف blurt

بروز دادن (فعل)
divulge , blurt

معنی کلمه blurt به انگلیسی

blurt
• say suddenly, speak without thinking

• if you blurt something out, you say it suddenly, after trying hard to keep quiet or to keep it secret.

blurt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هتاو نصیری
نادانسته افشا کردن
بند را به آب دادن
(از دهان) پراندن
بروز دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی blurt

کلمه : blurt
املای فارسی : بلورت
اشتباه تایپی : ذمعقف
عکس blurt : در گوگل

آیا معنی blurt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )