برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

blemish

/ˈblemɪʃ/ /ˈblemɪʃ/

معنی: عیب، نقص، خوار کردن، عیب دار کردن، بد نام کردن، لکه دار کردن، خسارت وارد کردن، اسیب زدن، افترا زدن
معانی دیگر: (کمال یا زیبایی چیزی را) خدشه دار کردن، معیوب کردن، صدمه زدن، خدشه، کاستی، زنگار

بررسی کلمه blemish

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: blemishes, blemishing, blemished
• : تعریف: to mar or otherwise cause imperfections in.
مترادف: flaw, mar
مشابه: cloud, deface, defile, disfigure, impair, injure, spot, stain, sully, taint
اسم ( noun )
مشتقات: blemisher (n.)
(1) تعریف: a mark that spoils the perfection of something; flaw.
مترادف: defect, flaw, imperfection
مشابه: blot, brand, disfigurement, fault, mark, spot, stigma, taint, wart

(2) تعریف: a pimple or other flaw on the skin.
مترادف: flaw, imperfection, pimple
مشابه: acne, birthmark, blackhead, mark, mole, scar, spot, wart

واژه blemish در جمله های نمونه

1. lechery was a blemish on his reputation
شهوت‌رانی لکه‌ای بود بر شهرت او.

2. not a single blemish was visible on the victim's body
حتی یک خدشه یا صدمه هم بر بدن مقتول هویدا نبود.

3. The police say the suspect has a slight blemish on his left cheek.
[ترجمه ترگمان]پلیس می‌گوید که مظنون یک نقص جزیی از گونه چپش دارد
[ترجمه گوگل]پلیس می گوید که مظنون در ناحیه چپ خود دچار ضعف جزئی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has a blemish above her right eye.
[ترجمه ترگمان]از چشم راستش هیچ عیب و نقصی ندارد
[ترجمه گوگل]او دارای لکه بینی بالای چشم راست خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A mole is a blemish on a person's skin.
[ترجمه ترگمان]یک موش کور به پوست انسان صدمه می‌زند
[ترجمه گوگل]یک مول یک حادثه در پوست فرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He wasn't about to blemish that pristine record.
...

مترادف blemish

عیب (اسم)
defect , deformation , deficiency , weakness , blemish , wickedness , fault , taint , gall , sin , flaw , vice , imperfection
نقص (اسم)
defect , deficiency , weakness , blemish , mutilation , fault , handicap , imperfection , incompetence , incompetency
خوار کردن (فعل)
debase , abuse , affront , insult , shame , reproach , dishonor , humiliate , disgrace , blemish , profane , attaint , asperse , defame , discredit , smirch , stigmatize
عیب دار کردن (فعل)
debase , blemish , addle , damage , cripple , deform , deteriorate , disable , flaw , disimprove
بد نام کردن (فعل)
vilify , blemish , attaint , asperse , defame , denigrate , malign , traduce , calumniate , lynch
لکه دار کردن (فعل)
distaste , foul , blame , blemish , slur , speck , soil , brand , denigrate , gaum , taint , stain , traduce , besmirch , tarnish , smear , calumniate , maculate , mottle , smirch , sully , smutch , stigmatize , stipple
خسارت وارد کردن (فعل)
blemish , hurt , spoil , damage , harm
اسیب زدن (فعل)
blemish , hurt , injure
افترا زدن (فعل)
libel , blemish , calumniate

معنی blemish در دیکشنری تخصصی

blemish
[عمران و معماری] لکه

معنی کلمه blemish به انگلیسی

blemish
• flaw, fault, defect
• flaw, deface, stain, impair; speak ill of
• a blemish is a mark that spoils the appearance of something.
• if something blemishes your reputation, it spoils it. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...the biggest blemish on the government's human rights record. we all have blemishes in our personal history.

blemish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزاد
در حالت اسم :
a small mark or flaw which spoils the appearance of something.یک علامت یا عیب کوچک که ظاهر چیزی را خراب می کند.
"the girl's hands were without a blemish""دست های دختر بدون عیوب بود"
synonyms: imperfection, fault, flaw, defect, deformity, discoloration, disfigurement; bruise, scar, pit, pockmark, pock, scratch, dent, chip, notch, nick, line, score, cut, incision, gash; mark, streak, spot, fleck, dot, blot, stain, smear, patch, trace, speck, speckle, blotch, smudge, smut, smirch, fingermark, fingerprint, impression, imprint; marking, blaze, stripe; birthmark; informalsplotch, splodge; technicalstigma
"not a blemish marred her milky skin"

نقص اخلاقی یا خطا.a moral defect or fault.
""the offences were an uncharacteristic blemish on an otherwise clean record"

در حالت فعل:
ظاهر یا کیفیت (چیزی) را خراب می کند.spoil the appearance or quality of (something).
"ریاست او به عنوان قهرمان جهان مناقشه معیوب شده بود""his reign as world champion has been blemished by controversy"
RAS
خدشه وارد کردن
مرضیه ابراهیمی
لک پوستی، جای جوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی blemish

کلمه : blemish
املای فارسی : بلمیش
اشتباه تایپی : ذمثئهسا
عکس blemish : در گوگل

آیا معنی blemish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )