برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

bleeding heart

/ˈbliːdɪŋˈhɑːrt/ /ˈbliːdɪŋhɑːt/

(با هایفن - بیشتر در امور سیاسی و عقیدتی) بسیار احساساتی و زودرنج، زوداشک، (گیاه شناسی) قلب مریم (dicentra spectabilis از خانواده ی dicentra)، زوداشک a bleeding heart liberal لیبرال احساساتی و رقیقالقلب

بررسی کلمه bleeding heart

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of several flowering plants, esp. a common garden variety with drooping red or deep pink, heart-shaped flowers.

(2) تعریف: one whose sympathies are considered to be too easily aroused or too ostentatiously displayed on behalf of people who are disadvantaged and suffering.

واژه bleeding heart در جمله های نمونه

1. I'm not a bleeding heart liberal.
[ترجمه لادن احمدی نیا] من لیبرال رقیق القلب و زودرنجی نیستم
|
[ترجمه ترگمان]من قلب bleeding ندارم
[ترجمه گوگل]من لیبرال قلب خونریزی نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All the bleeding hearts and socialists oppose the changes to the immigration law.
[ترجمه ترگمان]همه قلب‌های زخم‌خورده و سوسیالیست‌ها با تغییر قانون مهاجرت مخالف هستند
[ترجمه گوگل]تمام قلب خونریزی و سوسیالیست ها با تغییرات قانون مهاجرت مخالفت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The dark night, bleeding heart, a sense of having to confusion.
[ترجمه ترگمان]شب تاریک، قلب خونین، احساس سردرگمی
[ترجمه گوگل]شب تاریک، خونریزی قلب، احساس نیاز به سردرگمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For a youn ...

معنی کلمه bleeding heart به انگلیسی

bleeding heart
• one who feels emotion and pity for everyone and everything

bleeding heart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Arghavan
دل نازک
علی سیریزی
گل Bleeding Heart مانند قلب خونین است. این گیاه گلدار از خانواده خشخاش می باشد، گلبرگ های بیرونی این گل زیبا به رنگ صورتی می باشد . این گیاه در سیبری،شمال چین،کره و ژاپن برداشت می شود.
هانی
دل نازک، زودرنج، احساساتی
میلاد علی پور
نازک نارنجی، تیتیش مامانی، وای مامانم اینا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bleeding heart

کلمه : bleeding heart
املای فارسی : بلیدینگ هأرت
اشتباه تایپی : ذمثثیهدل اثشقف
عکس bleeding heart : در گوگل

آیا معنی bleeding heart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )