برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

bipedal

واژه bipedal در جمله های نمونه

1. man is a bipedal creature
انسان موجودی دو پا است.

2. What is striking about human bipedal movement is that it is notably more economical than quadrupedal locomotion at walking rates.
[ترجمه ترگمان]چیزی که در مورد حرکت روی دو پا وجود دارد این است که این حرکت بسیار اقتصادی‌تر از حرکت حرکت حرکت در نرخ پیاده‌روی است
[ترجمه گوگل]آنچه در مورد جنبش دو قطبی انسان قابل توجه است، این است که به طور قابل توجهی ارزان تر از حرکت چهارگانه در نرخ پیاده روی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Second, human beings are bipedal. That means human locomotion gait, works in two's, in pairs.
[ترجمه ترگمان]دوم، انسان‌ها روی دو پا قرار دارند این یعنی حرکت حرکت انسان، در دو دهه، به صورت جفت عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]دوم، انسانها دوجداره هستند این بدان معنی است که راه رفتن انسان، در جاهای دوگانه کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sabre Cats are a race of bipedal, intelligent beings with many feline features.
[ترجمه ترگمان]گربه‌ها یک نژاد of، موجوداتی هوشمند با بسیاری از ویژگی‌های گربه است
[ترجمه گوگل]گربه صابر نژاد دوقطبی، موجودات هوشمند با بسیاری از ویژگی های گربه است
[ترجمه شما] ت ...

معنی کلمه bipedal به انگلیسی

bipedal
• having two legs, two-legged

bipedal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bipedal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )