برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1425 100 1

biochemist

/ˌbaɪoʊˈkemɪst/ /ˌbaɪəʊˈkemɪst/

معنی: متخصص شیمی حیاتی والی، ویژهگر زیست شیمی

واژه biochemist در جمله های نمونه

1. Stoichiometric procedures also help the biochemist to follow the metabolic processes that take place in organisms.
[ترجمه ترگمان]فرایندهای stoichiometric نیز به زیست شناسان کمک می‌کنند تا فرآیندهای متابولیکی را که در موجودات زنده رخ می‌دهند، دنبال کنند
[ترجمه گوگل]رویه های استوکیومتری همچنین به بیوشیمی کمک می کند تا فرآیندهای متابولیک را در موجودات زنده دنبال کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Nor, had he sought to recruit a biochemist, was there any laboratory space available for his work.
[ترجمه ترگمان]همچنین اگر می‌خواست زیست شیمیدان را استخدام کند، هیچ فضایی برای کار او وجود نداشت
[ترجمه گوگل]همچنین، اگر او به دنبال استخدام بیوشیمی بود، هیچ فضای آزمایشگاهی برای کارش وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A biochemist colleague has kindly provided me with a bottle of hydrogen peroxide, and enough hydroquinone for 50 bombardier beetles.
[ترجمه ترگمان]یکی از همکاران زیست biochemist، با یک بطری آب‌اکسیژنه، و به اندازه کافی هیدروکینون برای ۵۰ سوسک بمب‌افکن، به من کمک کرده‌است
[ترجمه گوگل]یک همکار بیوشیمی با بطری پراکسید هیدروژن به من لطف کرد و به اندازه کافی هیدروکینون را برای 50 سوسک بمباران کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف biochemist

متخصص شیمی حیاتی والی (اسم)
biochemist
ویژهگر زیست شیمی (اسم)
biochemist

معنی biochemist در دیکشنری تخصصی

biochemist
[شیمی] زیست شیمیدان ، متخصص شیمى حیاتى والى ، ویژه گر زیست شیمى

معنی کلمه biochemist به انگلیسی

biochemist
• one who specializes in biochemistry (study of chemical processes in organisms)
• a biochemist is a scientist or student who studies biochemistry.

biochemist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی biochemist
کلمه : biochemist
املای فارسی : بیچمیست
اشتباه تایپی : ذهخزاثئهسف
عکس biochemist : در گوگل

آیا معنی biochemist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )