برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

binary

/ˈbaɪnəri/ /ˈbaɪnəri/

معنی: دوتایی، مضاعف، جفتی
معانی دیگر: دوگانه، متشکل از دو چیز، مزدوج، دو برابر، (شیمی) دارای دو بنیان یا دو عنصر، دارای یک عنصر و یک بینان، (کامپیوتر) باینری، دوگان (عدد 1 و صفر)، دودویی، (موسیقی) دوبخشی، قطعه ی مرکب از دو قسمت وابسته

بررسی کلمه binary

صفت ( adjective )
(1) تعریف: consisting of or characterized by two parts or components.

(2) تعریف: pertaining to a numbering system with a base of two.

(3) تعریف: a chemical compound or a metal that contains two elements.
اسم ( noun )
حالات: binaries
• : تعریف: something composed of two parts.

واژه binary در جمله های نمونه

1. binary elements
ترکیبات دوگانه

2. binary operation
عمل دوتایی

3. a binary policy
سیاست دوگانه

4. a binary star
(نجوم) ستاره‌ی دوگانه (دوقلو)

5. the binary scale
دسته‌بندی دوگانه

6. Using binary notation is in fact just manipulating ones and noughts.
[ترجمه ترگمان]استفاده از نماد دودویی، در حقیقت فقط دستکاری و دستکاری اعداد است
[ترجمه گوگل]با استفاده از نماد باینری، در حقیقت فقط آنهایی که در حال تغییر هستند و noughts هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The instructions are translated into binary code, a form that computers can easily handle.
[ترجمه ترگمان]دستورالعمل‌ها به کد دودویی ترجمه می‌شوند، شکلی که کامپیوترها به راحتی می‌توانند با آن مقابله کنند
[ترجمه گوگل]دستورالعمل ها به کد باینری تبدیل می شوند، یک فرم که کامپیوتر به راحتی می تواند اداره کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A binary number is a number written in base using the two numbers 0 and
...

مترادف binary

دوتایی (صفت)
dual , double , bigeminal , binary , duplex , dyadic
مضاعف (صفت)
binary , duplex , doubled , redoubled
جفتی (صفت)
binary , paired , correlative

معنی عبارات مرتبط با binary به فارسی

حساب دودویی
کارت دودویی
یاخته دودویی
رمز دودویی
به رمز دودویی
دهدهی به رمز دودویی
شمارنده دودویی
دستینه دودویی
ذره، رقم دودویی
(زیست شناسی - باروری غیرمقاربتی آغازیان تک یاخته ای از طریق تقسیم یاخته به دو بخش برابر) شکافش دوگانه، شکافتگی دوتایی، تقسیم دوتایی
نشان گذاری دودویی
عدد دودویی
رقم دودویی
عمل دودویی
عملگر دوتایی
ممیز، ممیز دودویی
...

معنی binary در دیکشنری تخصصی

binary
[کامپیوتر] دوتایی ؛ دودویی
[برق و الکترونیک] دو دویی - دودویی سیستم اعداد در مبنای دو که تنها از دو عدد 0 و 1 استفاده می کند . منطق دو دویی بر اساس یکی از دو حالت ( قطع ) یا ( وصل ) یا به تریب 0 و 1 عمل می کند . از سیستم دو دویی برای زمز گذاری عددی دراکثر رایانههای رقمی استفاده می شود .
[ریاضیات] در مبنای دو، دو تایی، دودویی، دو جایی، دو گانه، پایه ی دودویی، مضاعف، دو وضعیتی، مزدوج
[آمار] 1. دوحالتی 2. دودویی
[آب و خاک] دودوئی
[برق و الکترونیک] جمع کننده دو دویی
[کامپیوتر] جمع دودویی - این جمع یکی از عملیات حسابی انجام شده توسط کامپیوتر ها است که درک آن موجب شناخت چگونگی عملیات حسابی کامپیوترها می شود. اگر هر یک از اعدادی که باید جمع شوند
[کامپیوتر] حساب دودویی
[برق و الکترونیک] حساب دورویی - حساب دودویی
[زمین شناسی] حساب دودویی
[ریاضیات] حساب در مبنای دو
[کامپیوتر] عملکرد ریاضی دودویی
[ریاضیات] مبنای دو، پایه ی دو
[کامپیوتر] کارت دودویی
[کامپیوتر] سلول دودویی
[برق و الکترونیک] زنجیر دودویی رشته ای از مدارهای دو دویی که هر یک بر مدار بعدی اثر می گذارد .
...

معنی کلمه binary به انگلیسی

binary
• something made up of two parts
• having two parts; of or pertaining to a numbering system based on two digits; of or pertaining to the method of coding information in computers (computers)
• the binary system expresses numbers using only the two digits 0 and 1. it is used especially in computing. attributive adjective here but can also be used as an uncount noun. e.g. normal computing is based on counting in binary.
• binary is used to describe something that consists of two things or parts.
binary code
• representation of symbols based on the number 2 using the digits 0 and 1
binary digit
• one of two digits used in binary notation (counting system based on only two numbers)
binary file
• (computers) file which contains data or instructions for a program (as opposed to a text file)
binary large object
• very large file that demands special treatment due to its size (in sending, storage, downloading, etc.)
binary mathematics
• branch of mathematics based on a two digit system
binary newsgroup
• newsgroup on the internet which contains binary files
binary notation
• display or storage of a number in computer memory based on a two digit system
binary number
• one of two numbers in a system that is based on only two digits (0 and 1)
binary numbers
• representation of symbols based on the number 2 using the digits 0 and 1
binary operation
• double operation
binary search
• search by reducing t ...

binary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی احمدی اصل
دومقداره
ebi
دو اندازه ، دو اندازه‌ای

دو حالتی
Hizan
دو جنسه
Maria
عمل دوتایی (ریاضیات جبر)
سجاد جلیلیان
تصاعدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی binary

کلمه : binary
املای فارسی : باینری
اشتباه تایپی : ذهدشقغ
عکس binary : در گوگل

آیا معنی binary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )