برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

bile

/ˈbaɪl/ /baɪl/

معنی: صفرا، زردآب، زهره، خوی سودایی، مراره
معانی دیگر: زرداب، کیسه ی صفرا، (روان شناسی قدیم) زرداب یا زهره ی زرد yellow bile و زهره ی سیاه black bile که اولی موجب سودا و دومی موجب مالیخولیا می شد، گش

بررسی کلمه bile

اسم ( noun )
(1) تعریف: a bitter yellowish secretion of the liver that aids in the digestion of fats.
مشابه: gall

(2) تعریف: ill temper or anger; irritability.
مشابه: anger

واژه bile در جمله های نمونه

1. bile duct
مجرای صفرا،زرداب راه

2. bile duct
مجرای صفرا،زردابراه

3. retention of bile
بازدارش صفرا

4. Meat-eaters must produce extensive bile acids in their intestines to properly digest the meat that they eat.
[ترجمه ترگمان]گوشت خواران باید اسیده‌ای کیسه صفرا زیادی را در روده‌ها تولید کنند تا به خوبی گوشت بخورند که می‌خورند
[ترجمه گوگل]گوشتخواران باید در روده خود اسیدهای اساسی صفرا را تولید کنند تا گوشت آنها را بخورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He aims his bile at religion, drugs, and politics.
[ترجمه ترگمان]او صفرای او از مذهب، مواد مخدر و سیاست را دنبال می‌کند
[ترجمه گوگل]او قصد دارد وارد صفاوی خود در دین، مواد مخدر و سیاست شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His article was full of loathing and bile.
[ترجمه ترگمان]مقاله او پر از نفرت و صفرا بود
[ترجمه گوگل]مقاله او پر از نفرت و صفرا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف bile

صفرا (اسم)
bile , gall , yellow bile , choler
زردآب (اسم)
bile , gall , sanies
زهره (اسم)
bile , gall , vesper , evening star , hesperus , morning star
خوی سودایی (اسم)
bile
مراره (اسم)
bile

معنی عبارات مرتبط با bile به فارسی

مجرای صفرا، زردابراه
صفرای سیاه
سودا، صفرا، ماده ء زردی که در قدیم میگفتند از کبدترشح میشود و موجب ایجادحالت سودایی میگردد

معنی کلمه bile به انگلیسی

bile
• bitter liquid secreted by the liver; bitterness
• bile is a liquid produced by your liver which helps you to digest fat; a medical term.
bile duct
• tube that carries bile from the liver or gallbladder to the small intestines (anatomy)

bile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی
bile , gall ::: صفرا ( زردآب )

gall bladder ::: کیسه صفرا

bladder ::: مثانه ، کیسه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی bile

کلمه : bile
املای فارسی : بیل
اشتباه تایپی : ذهمث
عکس bile : در گوگل

آیا معنی bile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )