برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

big ben

/ˈbɪɡˈben/ /bɪɡben/

(ناقوس بزرگ واقع در برج ساعت در پارلمان لندن - انگلستان) بیگ بن، ساعت بیگ بن

بررسی کلمه big ben

اسم ( noun )
(1) تعریف: the bell in the clock tower of the Parliament building in London.

(2) تعریف: this clock or tower, esp. as a symbol of England.

واژه big ben در جمله های نمونه

1. Big Ben has rarely gone wrong.
[ترجمه ترگمان]بیگ بن به ندرت پیش میره
[ترجمه گوگل]بیگ بن به ندرت اشتباه رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. However, with every chime of the mighty Big Ben, the changed woman regresses back to her old villainous ways.
[ترجمه ترگمان]با این همه، با هر آهنگ صدای بن بزرگ، زن عوض شد و دوباره به ways قدیمی خود برگشت
[ترجمه گوگل]با این حال، با هر زنگی از بزرگان بیگ بن، زن تغییریافته به عقاید قدیمی خود تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It did a Big Ben chime, and I heard a chorus of kids' shouts from inside.
[ترجمه ترگمان]صدای آواز بیگ بن به گوش رسید و من صدای فریاد بچه‌ها را شنیدم که از داخل فریاد می‌زدند
[ترجمه گوگل]این یک بن بیگ بن زده شد، و من صدای فریاد بچه ها را از درون شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. As Big Ben struck two little Alistair mounted the stairs.
[ترجمه ترگمان]همان طور که بن زد، دو آلیستر کوچولو از پله‌ها بالا رفتند
[ترجمه گوگل]همانطور که بیگ بن زنگ زد، ...

معنی کلمه big ben به انگلیسی

big ben
• famous clock that is located over the british house of parliament in london

big ben را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی big ben
کلمه : big ben
املای فارسی : بیگ بن
اشتباه تایپی : ذهل ذثد
عکس big ben : در گوگل

آیا معنی big ben مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )