برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

big bang

واژه big bang در جمله های نمونه

1. I think it's very important for those governments to do whatever they can to get a bigger bang for the buck.
[ترجمه ترگمان]من فکر می‌کنم برای این دولت‌ها بسیار مهم است که هر کاری که بخواهند انجام دهند تا یک انفجار بزرگ برای باک به دست آورند
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم بسیار مهم است که این دولت ها هر کاری که می توانند بکنند برای رسیدن به یک انفجار بزرگتر برای آن هزینه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By October 198 a year after Big Bang, the inflated City salaries were slipping.
[ترجمه ترگمان]تا اکتبر سال ۱۹۸ بعد از بیگ بنگ، حقوق inflated در حال سقوط بود
[ترجمه گوگل]تا اواخر سال 1982 یک سال پس از بیگ بنگ، حقوق شهری متلاشی شده شهر لغزش افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That all started with the big bang!
[ترجمه ترگمان]همه چیز با انفجار بزرگ شروع شد
[ترجمه گوگل]این همه با انفجار بزرگ آغاز شد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. From? the Big Bang, they exist on the position.
[ترجمه ترگمان]از کجا؟ ب-- یگ بن - - ان - - ان \"، اونا تو موقع ...

معنی big bang در دیکشنری تخصصی

big bang
[ریاضیات] صدای بزرگ

معنی کلمه big bang به انگلیسی

big bang
• theoretical explosion that created the universe (astronomy)
big bang theory
• model according to which the universe was created from a gigantic explosion of one point
• the big bang theory is a theory in astronomy that suggests that the universe was created as a result of a massive explosion.

big bang را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Do
یکی از پیشکسوت ترین گرو های معروف کیپاپ با بیشترین جوایز (دنسانگ و....)
سعیده نیا
انفجار بزرگ
محمد نوری زاده
Big Bang Release
انتشار پرسروصدا (محصول تازه با ویژگی‌های زیاد)
K. Poper
نام یکی از گروه های معروف کیپاپ با بیشترین جوایز است.❤
هومن
مهبانگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی big bang مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )