برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

belonged of

belonged of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rose
متعلق به..
This house belonged to seven dwarfs/
ایــــــــــــن خانــــــــه متعلق به هفت کوتوله اســــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی belonged of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )