برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

beliefs


معتقدات

واژه beliefs در جمله های نمونه

1. beliefs alien to religion
عقاید مغایر با مذهب

2. beliefs which have been impressed upon us in childhood
باورهایی که در کودکی به ما القا شده‌اند

3. current beliefs
عقاید امروزی (رایج)

4. outcast beliefs
اعتقادات مردود

5. political beliefs
عقاید سیاسی

6. religious beliefs
اعتقادات مذهبی

7. the beliefs prevalent among these tribes
عقاید رایج در میان این طوایف

8. their beliefs are hateful to the majority of the people
عقاید آنان برای اکثر مردم انزجار انگیز است.

9. he abjured his former beliefs
او عقاید قبلی خود را انکار کرد.

10. the round of human beliefs
گستره‌ی اعتقادات بشری

11. killing is antithetical to my beliefs
آدمکشی با اعتقادات من مغایرت دارد.

12. they martyred him for his beliefs
او را به خاطر عقایدش شهید کردند.

13. they are trying to resurrect medieval beliefs
آنان می‌کوشند عقاید قرون وسطایی را دوباره ز ...

معنی کلمه beliefs به انگلیسی

renege on beliefs
• renounce one's beliefs

beliefs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
باورها
my religion beliefs
باورهاي ديني من
باورهاي مذهبي من
arshia ahmadi
اعتقادات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beliefs
کلمه : beliefs
املای فارسی : بلیفس
اشتباه تایپی : ذثمهثبس
عکس beliefs : در گوگل

آیا معنی beliefs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )