برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

beginning

/bɪˈɡɪnɪŋ/ /bɪˈɡɪnɪŋ/

معنی: سر، اقدام، اغاز، شروع، عنصر، ابتدا، خاستگاه، فاتحه، منشاء، سراغاز، مبدا، مبتدا
معانی دیگر: شانس شخص تازه کار، خوشبختی اتفاقی، آغاز، (معمولا جمع) مراحل اولیه، اوایل

بررسی کلمه beginning

اسم ( noun )
(1) تعریف: (sometimes pl.) the first part or origin of a thing or process; start.
مترادف: inception, onset, origin, outset, start
متضاد: conclusion, denouement, end, ending, stop, termination
مشابه: birth, commencement, exordium, first, fountainhead, genesis, germ, infancy, introduction, kickoff, morning, rise, seed, source

(2) تعریف: the earliest point in time at which a thing exists or a process takes place.
مترادف: inception, onset, outset, start
متضاد: close, end, last
مشابه: birth, commencement, dawn, emergence, institution, origin, seed, zero hour

واژه beginning در جمله های نمونه

1. from beginning to end
از آغاز تا پایان،سرتاسر،از اول تا آخر

2. a promising beginning
آغازی نوید بخش

3. i am beginning to lose my patience
صبرم دارد تمام می‌شود.

4. i am beginning to see your point
دارم مقصود شما را می‌فهمم.

5. in the beginning he lost money, but he finally retrieved his initial capital
در آغاز ضرر کرد ولی در پایان سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را دوباره به دست آورد.

6. in the beginning humans used stone implements
انسان‌ها در آغاز از ابزارهای سنگی استفاده می‌کردند.

7. in the beginning she was timid, but she gradually learned to assert herself
در ابتدا خجالتی بود ولی کم کم آموخت که خودی نشان دهد.

8. efforts that are beginning to tell
کوشش‌هایی که دارند موثر واقع می‌شوند

9. my shoes were beginning to wear
کفش‌هایم داشتند کهنه می‌شدند.

10. recent events were beginning to tell on her nerves
رویدادهای اخیر داشت بر اعصاب او اثر می‌کرد.

11. the buds are beginning to open
شکوفه‌ها دارند باز می‌شوند.

12. the butter was beginni ...

مترادف beginning

سر (اسم)
slide , secret , edge , end , mystery , point , acme , top , head , tip , inception , beginning , chief , origin , apex , vertex , cover , corona , incipience , headpiece , extremity , glide , piece , flower , lid , pate , noddle , pash , plug , inchoation , lead-off , nob , noggin , sliding
اقدام (اسم)
measure , action , move , proceeding , ploy , beginning , emprise
اغاز (اسم)
prime , inception , beginning , dawn , getaway , alpha , start , commencement , birth , aurora , authorship , outset , exordium , preface , instep , jump-off , lead-off , venue
شروع (اسم)
onset , inception , beginning , alpha , start , resumption , proem
عنصر (اسم)
base , beginning , origin , root , element
ابتدا (اسم)
beginning , start , outset
خاستگاه (اسم)
beginning , source , origin
فاتحه (اسم)
beginning , introduction
منشاء (اسم)
principle , beginning , source , origin , genesis , radix , origination , provenance , first cause , first principle , prime mover
سراغاز (اسم)
beginning , opening , exordium , foreword , preface , proem , prologue
مبدا (اسم)
principle , beginning , source , origin
مبتدا (اسم)
subject , beginning

معنی عبارات مرتبط با beginning به فارسی

معنی کلمه beginning به انگلیسی

beginning
• start, commencement
• just created or formed; introductory, basic
• the beginning or the beginnings of something is the first part of it.
• the beginning of a period of time is when it starts.
• see also begin.
beginning actor
• actor who is just starting his career
beginning inventory
• inventory taken at the end of an accounting period
beginning of the end
• start of a downfall, beginning of a process which will have disastrous results
beginning of the quarter
• first part of the quarter, commencement of the quarter
good beginning
• good start, positive start
in the beginning
• at the start
new beginning
• fresh start; new chance; opportunity to start over, clean slate
substantial beginning
• considerable start
the beginning
• creation of the universe

beginning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sina
بزرگتر
zahra
مبتدی
S
شروع
Ali Frd
مقدماتی
دکتر محمد حسین حدیدی
اول.شروع.آغاز
میلاد علی پور
از تاریخِ، از شروعِ
tinabailari
ابتدا ، آغاز ، اول 🍄🍄🍄
we're going to Japan at the beginning of July
ما اول ژوئیه به ژاپن می رویم
یوسف صابری
بَدو
In the beginning در بَدوِ
Amir
the first part of something
امید
نقطه آغاز، نقطه شروع
yaseekh
شروع
موسی
beginning(noun) = infancy(noun)
به معناهای: دوران آغازین،مراحل نخست،مراحل اولیه،آغاز
علیرضا خشنوید
به بهره‌برداری رساندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی beginning

کلمه : beginning
املای فارسی : بگیننینگ
اشتباه تایپی : ذثلهددهدل
عکس beginning : در گوگل

آیا معنی beginning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )