برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

beat the rap


(از تنبیه و کیفر و غیره) گریختن، جستن

بررسی کلمه beat the rap

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (slang) to escape punishment.

واژه beat the rap در جمله های نمونه

1. The accused beat the rap by pleading temporary insanity.
[ترجمه ترگمان]متهم با توسل به جنون موقت، این رپ را مورد ضرب و شتم قرار داد
[ترجمه گوگل]متهم با تجاوز به جنون موقت، رپ را ربود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's been arrested on federal charges three times and has beaten the rap every time.
[ترجمه ترگمان]او سه بار در اتهامات فدرال دستگیر شده‌است و هر بار the را مورد ضرب و شتم قرار داده‌است
[ترجمه گوگل]او سه مرتبه بر اساس اتهامات فدرال دستگیر شده و هر بار رپ را ربود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's been indicted three times, but beat the rap each time.
[ترجمه ترگمان]او سه بار متهم شده بود، اما هر بار رپ را شکست می‌داد
[ترجمه گوگل]او سه بار محکوم شده است، اما هر بار رپ را ربود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So, you're betting that you can beat the rap.
[ترجمه ترگمان]پس، تو شرط می‌بندی که می تونی رپ رو شکست بدی
[ترجمه گوگل]بنابراین شما شرط می بندید که می توانید رپ را ضرب کنید ...

معنی کلمه beat the rap به انگلیسی

beat the rap
• evade or escape punishment for the crime one had been accused of

beat the rap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح (آمریکا شمالی) ، قسر بیرون رفتن از تنبیه، در رفتن از تنبیه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی beat the rap
کلمه : beat the rap
املای فارسی : بئات‌ تاه را‌
اشتباه تایپی : ذثشف فاث قشح
عکس beat the rap : در گوگل

آیا معنی beat the rap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )