برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

be in love with

واژه be in love with در جمله های نمونه

1. Eternity is in love with the productions of time.
[ترجمه ترگمان]ابدیت در عشق به تولیدات زمان است
[ترجمه گوگل]ابدیت با تولید زمان ها عاشق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was in love with her-'was' being the operative word.
[ترجمه ترگمان] من عاشق اون بودم - این تنها کلمه بود -
[ترجمه گوگل]من عاشق او بودم که کلمه ی عملی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Anyone would think you were in love with the girl.
[ترجمه ترگمان] هرکسی ممکنه فکر کنه تو عاشق اون دختره بودی
[ترجمه گوگل]هر کس فکر می کند که شما در رابطه با دختر بودید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I've never really been in love with anyone.
[ترجمه ترگمان]من هیچ وقت عاشق کسی نبودم
[ترجمه گوگل]من هرگز با هیچکس دوست نداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه be in love with به انگلیسی

be in love with
• have strong feelings of affection for, be very fond of

be in love with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
عاشق شدن( بودن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be in love with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )