برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - in - good - company

be in good company

be in good company را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عدالت مجاوری
you have plenty of company= you are in good company

(( بدون که همه عین خودتن ))
به عبارتی :
تو توی همون وضعیتی هستی که خیلیای دیگه هستن
تو توی همون مشکل/عقیده ای رو داری که خیلیای دیگه دارن

مثال : If you're confused about the new system, you're in good company
مهشید
:To have the same problem as many other people
برای دلداری به کار میره عموما: خیلی ها تو همین شرایط/موقعیت تو هستند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be in good company مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران