برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - down
شبکه مترجمین ایران

be down

be down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
افسرده.،غمگین، ناخوش بودن
کاهش یافتن،کم شدن
موافق بودن،مشتاق بودن،مایل بودن،آماده بودن برای انجام کاری،
Seyyedalith
به معنی قطع بودن برای خطوط تلفن هم به کار میره.
All the phonelines are down: تمام خطوط تلفن قطع هستند.
Seyyedalith
قطع بودن و از کار افتادن هر چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی be down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )