برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1412 100 1

bad

/ˈbæd/ /bæd/

معنی: زشت، بد اخلاق، فاسد، مضر، بد، سرهم بند، خراب، نامساعد، شوم، شریر، بدکار، لاوصول، بی اعتبار، نا صحیح، زیان اور، بد خو، مهمل
معانی دیگر: ناستوده، گجسته، نکوهیده، معیوب، بدساخت، کم استعداد، ناشی، بنجل، ناخوشایند، پر غلط، اشتباه، شیطان، بدجنس، تخس، ناباب، زیانبخش، شدید، متاسف، زننده، وصول نشدنی، سوخت شده، (حقوق) فاقد اعتبار، غیرمعتبر، باطل، (عامیانه) به طور بد، به بدی (به جای badly)، خبث، بدجنسی، هر چیز بد، (امریکا - خودمانی) خوب، شیک، موثر، (قدیمی) زمان گذشته ی فعل: bid، p زمان ماضی قدیمی فعل bid

بررسی کلمه bad

صفت ( adjective )
حالات: worse, worst
مشتقات: badness (n.)
(1) تعریف: of low quality or desirability; unsatisfactory.
متضاد: good, swell
مشابه: atrocious, awful, base, cull, defective, deficient, deplorable, dreadful, faulty, imperfect, inadequate, inferior, lousy, mean, poor, rotten, second-rate, shoddy, sorry, substandard, terrible, useless, worthless, wretched

- This channel shows some very bad movies.
[ترجمه ترگمان] این کانال چند فیلم بسیار بد را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل] این کانال فیلم های بسیار بدی را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- These scissors are so bad; they can't cut anything.
[ترجمه ترگمان] این قیچی به قدری بد است که نمی‌توانند چیزی را ببرند
[ترجمه گوگل] این قیچی خیلی بد است آنها نمی توانند چیزی را بریزند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I thought the actor was bad in his portrayal of the main character.
[ترجمه ترگمان] من فکر می‌کردم که بازیگری در نقش شخصیت اصلی بد بود
[ترجمه گوگل] من فکر کردم بازیگر در نمایش او شخصیت اصلی بد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

واژه bad در جمله های نمونه

1. bad breath
گند دهان

2. bad food and low pay had discontented the soldiers
غذای بد و حقوق کم سربازان را ناراضی کرده بود.

3. bad for one's health
مضر برای سلامتی

4. bad friends led her astray
دوستان بد او را گمراه کردند.

5. bad luck
بخت بد

6. bad luck was presaged by a black cat crossing the road
عبور گربه‌ی سیاه از جاده شگون بدی داشت.

7. bad management set the company back by ten years
سوء مدیریت شرکت را ده سال عقب انداخت.

8. bad manners
بی‌ادبی،زشت رفتاری،رفتار ناپسند

9. bad news
خبر بد

10. bad news spreads fast
خبر بد زود پراکنده می‌شود.

11. bad news travels fast
خبر بد زود پراکنده می‌شود.

12. bad paint crackes sooner
رنگ نامرغوب زودتر ترک ترک می‌شود.

13. bad painting
نقاشی بد

14. bad plumbing
لوله کشی بد

15. bad smell drove away ...

مترادف bad

زشت (صفت)
abhorrent , heinous , hideous , nefarious , bawdy , ugly , bad , obscene , abominable , execrable , gross , scurrilous , rude , offensive , awry , nasty , contumelious , awkward , black , unfavorable , flagrant , maladroit , backhand , ungainly , dirty , horrid , gash , unpleasant , fulsome , disgusting , invidious , ham-handed , heavy-handed , homely , ill-favored , ill-favoured , pocky , uncouth , ungraceful , unhandsome
بد اخلاق (صفت)
bad , vile , acid , moody , impatient , reprobate , orgiastic , immoral , ill-humored , licentious , dissolute , rabid , pettish , ill-humoured , ill-natured , uncurbed
فاسد (صفت)
perverse , bad , vile , evil , naught , reprobate , addle , decayed , rotten , corrupt , vicious , immoral , wicked , villainous , peccant , dissolute , rancid , gamy , sinister , depraved , rakish , putrid , jadish , virtueless
مضر (صفت)
bad , adverse , obnoxious , evil , harmful , detrimental , noxious , damaging , pernicious , inimical , malefic , tortious , baneful , hurtful , pestiferous , nocuous , injurious , derogatory , noisome , unwholesome , inadvisable , impairing , insanitary , nocent
بد (صفت)
amiss , bad , mean , evil , ill , icky , unfavorable , dreadful , blighted , rum , shocking
سرهم بند (صفت)
bad , awkward , tinkering , careless
خراب (صفت)
desolate , bad , spoiled , rotten , ill , ruined , devastated , impaired , ruinous , miscreant , depraved , rotten-hearted , tumble-down , wasted
نامساعد (صفت)
bad , unfavorable , inimical , inadequate , uneven , unfair , unclear
شوم (صفت)
bad , ghastly , grim , forbidding , ominous , fateful , inauspicious , dire , ill-fated , unlucky , infelicitous , saturnine
شریر (صفت)
heinous , nefarious , bad , evil , vicious , maleficent , wicked , villainous , flagitious , malefic , infernal , iniquitous , immane
بدکار (صفت)
nefarious , bad , evil , malicious , vicious , wicked , flagitious , rakish
لاوصول (صفت)
bad
بی اعتبار (صفت)
bad , void , invalid , insecure
نا صحیح (صفت)
bad , wrong , incorrect , unsound , unjust , wrongful , peccant
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant
بد خو (صفت)
bad , wicked , cranky , fractious , bad-tempered , ill-humored , ill-humoured , ill-mannered , ill-tempered
مهمل (صفت)
bad , neglectful , preposterous , meaningless , nonsensical , unworthy , trashy , otiose

معنی عبارات مرتبط با bad به فارسی

پول بد، پول ناسره، سکه قلب، پول قلب
سابقه ی دشمنی، عداوت خانوادگی، خصومت، ازردگی، خشم، رنجش، تلخی، تندی، زنندگی، مسمومیت خون دراثرعصبانیت
دشمنی دیرین، غرض، سابقه ی خصومت، بوی بد دهان، گند دهان
بوی بد دهان، گند دهان
الهی که خیر نبینی (نبینند و غیره)، (امریکا - عامیانه) آدم پست و متقلب (bad actor و bad apple و bad lot هم می گویند)
نیت بد
(امریکا - عامیانه) آدم پست و متقلب (bad actor و bad apple و bad lot هم می گویند)، نیت بد، قصد بد، نابکاری، عدم صمیمیت، دو رنگی، دوز و کلک، بدعهدی، تقلب
بدقلبی، نامهربانی
بخت بد، بدبختی
نامرد، مردبی شرف
زحمت مفت، رنج بیهوده
بدبختی، بخت بد
(عامیانه) بدجنس و فاسد شدن، منحط شدن
(عامیانه) نه بد، نسبتا خوب
...

معنی کلمه bad به انگلیسی

bad
• (canadian and u.s. slang) good; excellent, great, wonderful
• wickedness; evil; that which is below expectations, that which is below standard or
• harmful; inferior; serious, grave, acute; pernicious, damaging, harmful (e.g.: smoking is bad for the health); defective, not working properly; rotten, decayed, spoiled (such as bad meat)
• badly, poorly
• you describe something as bad if it is undesirable, unpleasant, or of poor quality.
• someone who is bad at doing something is not very skilful at it.
• food that has gone bad has started to decay.
• if you have a bad leg, heart, or eye, there is something wrong with it.
• if you call a child bad, you mean that he or she is naughty and disobedient.
• if you are in a bad mood, you are cross and behave unpleasantly to people.
• if someone uses bad language, they use offensive swear words.
• see also badly.
• if you say that something is not bad, you mean that it is quite good or acceptable.
• if you feel bad about something, you feel rather sorry and sad about it.
• if you say `too bad', you are indicating in a rather harsh way that nothing can be done to change the situation.
bad air
• foul air, polluted air
bad axe
• city in michigan (usa)
bad bargain
• bad deal, bad transaction, deal which is not advantageous
bad blood
• hostile relationship, bad relationship, hard feelings
bad boy
• naughty boy, mischievous boy
bad breath
• bad odor coming out of the mouth
bad business
• nasty business, trouble, mess
bad buy
• terrible purchase; instance in which the p ...

bad را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ر ح ی
نامناسب
نامرغوب

فیض
نابسامان
Fatemeh
بدجور ، افتضاح
I want it so bad
من بدجور اینو میخوام
بهروز مددی
مزخرف، نکبت
this life is bad
این زندگی مزخرفه
this life is all bad
این زندگی همش نکبته
Thomaston
بد
زشت
نامناسب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bad
کلمه : bad
املای فارسی : بد
اشتباه تایپی : ذشی
عکس bad : در گوگل

آیا معنی bad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )