برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

Bullfighting


ورزش : مسابقه گاوبازى

واژه Bullfighting در جمله های نمونه

1. I think bullfighting should be abolished.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم گاوبازی باید منسوخ شود
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم گاو نر باید لغو شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He raised the highly emotive issue of bullfighting.
[ترجمه ترگمان]او موضوع بسیار عاطفی گاوبازی را مطرح کرد
[ترجمه گوگل]او مسئله بسیار عاطفی از گاو نر را مطرح کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The walls were whitewashed and covered with bullfighting posters.
[ترجمه ترگمان]دیوارها سفید شده بودند و پوشیده از پوستر بود
[ترجمه گوگل]دیوارها سفید پوشیده شده و با پوسترهای گاوچران پوشانده شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The main activities of bullfighting, horse racing, Lusheng dance, to swim and so on.
[ترجمه ترگمان]فعالیت‌های اصلی گاوبازی، مسابقات اسب‌دوانی، رقص Lusheng، شنا و غیره
[ترجمه گوگل]فعالیت های اصلی گورستان، اسب، رقص Lusheng، شنا و غیره
[ترجمه شما] تر ...

معنی کلمه Bullfighting به انگلیسی

bullfighting
• traditional spectacle in which a matador and his assistants fight and generally kill a bull (common in spain, portugal, and latin america)
• bullfighting is the public entertainment in which men try to kill bulls in bullfights.

Bullfighting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
ورزش جنگ با گاو
زهرا میرحسینی
گاوبازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی bullfighting

کلمه : bullfighting
املای فارسی : بوللفیقتینگ
اشتباه تایپی : ذعممبهلافهدل
عکس bullfighting : در گوگل

آیا معنی Bullfighting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )