برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

Brotherhood

/ˈbrəðərˌhʊd/ /ˈbrʌðəhʊd/

معنی: برادری، انجمن برادری و اخوت
معانی دیگر: انجمن (متشکل از کسانی که هدف های مذهبی یا اجتماعی مشترکی دارند)، احساس محبت

بررسی کلمه Brotherhood

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition or state of being brothers.

(2) تعریف: the condition of being brotherly.
مشابه: camaraderie

(3) تعریف: a belief that all humans are connected by obligation or by virtues such as love.

(4) تعریف: a fraternal or trade association.

واژه Brotherhood در جمله های نمونه

1. the moslem brotherhood
اخوان المسلمین،برادری مسلمانان

2. a deep sense of brotherhood
احساس عمیق برادری (همبستگی ژرف)

3. boasting about friendship and brotherhood / amidst distraction and distress
لاف یاری و برادر خواندگی / در پریشان حالی و درماندگی

4. he believed in the equality and brotherhood of all
او معتقد به برابری و برادری همگان بود.

5. The bond of brotherhood was one to last from the cradle to the grave.
[ترجمه ترگمان]پیمان برادری برای آخرین بار از گهواره به گور رفته بود
[ترجمه گوگل]پیوند اخوان المسلمین یکی بود که از گهواره تا گور می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They broke up the brotherhood.
[ترجمه ترگمان]اونا برادری رو بهم زدن
[ترجمه گوگل]آنها اخوان المسلمین را شکستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Their group was called " the Brotherhood ".
[ترجمه ترگمان]گروه آن‌ها \"اخوان‌المسلمین\" خوانده شد
[ترجمه گوگل]گروه ...

مترادف Brotherhood

برادری (اسم)
brotherhood , fraternity , fraternization
انجمن برادری و اخوت (اسم)
brotherhood

معنی کلمه Brotherhood به انگلیسی

brotherhood
• fraternity, quality of being brothers
• brotherhood is the affection and loyalty that you feel for people who you have something in common with.
• a brotherhood is an organization whose members all have the same political aims and beliefs or the same job or profession.
moslem brotherhood
• extremist islamic organization which is banned in egypt, egypt's largest islamic political group
muslim brotherhood
• extremist islamic political organization working to undermine the secular governments of egypt and syria

Brotherhood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohamadda333
برادری
مهدی باقری
احساس دوستی و برادری بین افراد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی brotherhood

کلمه : brotherhood
املای فارسی : برتهرهود
اشتباه تایپی : ذقخفاثقاخخی
عکس brotherhood : در گوگل

آیا معنی Brotherhood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )