برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

Behaviorism

/bɪˈheɪvjərˌɪzəm/ /bɪˈheɪvjərˌɪzəm/

معنی: رفتارگرایی
معانی دیگر: (روان شناسی) رفتارگرایی، مکتب روانشناسی برمبنای رفتار وادراکات فرد

بررسی کلمه Behaviorism

اسم ( noun )
• : تعریف: in psychology, the doctrine that observable behavior, rather than mental events or consciousness, gives the only valid evidence for study, and that environmental influences predominate in human psychological development.

واژه Behaviorism در جمله های نمونه

1. Secondly, the article thinks behaviorism is system standard of antimonopoly of intellectual property.
[ترجمه ترگمان]دوم اینکه، این مقاله فکر می‌کند که behaviorism استاندارد سیستم ضد انحصار طلبی مالکیت معنوی است
[ترجمه گوگل]ثانیا مقاله معتقد است رفتارگرایی استاندارد سیستم ضد انحصار مالکیت معنوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Deserve to be mentioned, the materialism here is behaviorism, function and calculation of modern materialism viewpoint.
[ترجمه ترگمان]لازم به ذکر است که مادی‌گرایی در اینجا behaviorism، تابع و محاسبه دیدگاه مادی‌گرایی مدرن است
[ترجمه گوگل]سزاوار است که ذکر شود، ماتریالیسم در اینجا، رفتارگرایی، عملکرد و محاسبه دیدگاه ماتریالیسم مدرن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Those who look to behaviorism in teaching will generally frame their activities by behavioral objectives e . g.
[ترجمه ترگمان]آن‌هایی که به behaviorism در آموزش نگاه می‌کنند عموما فعالیت‌های خود را با اهداف رفتاری نشان خواهند داد گرم
[ترجمه گوگل]کسانی که به رفتارگرایی در آموزش نگاه می کنند، عموما فعالیت های خود را با اهداف رفتاری القا می کنند g
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Behaviorism

رفتارگرایی (اسم)
behaviorism , behaviourism

معنی Behaviorism در دیکشنری تخصصی

Behaviorism
[روانپزشکی] رفتارگرایی. نظریه ای در روان شناسی که طبق آن تنها موضوع مناسب برای تحقیق روان شناختی علمی رفتار قابل مشاهده و قابل سنجش است. این اصطلاح توسط واتسون در سال 1913 ابداع شد. رفتارگرایی مدعی است که "ناخودآگاه" نه مفهومی قابل تعریف است و نه قابل استفاده.

معنی کلمه Behaviorism به انگلیسی

behaviorism
• school of psychology that focuses on observable and measurable behavior
social behaviorism
• theory that supports the behaviorist methods of the psychologist b.f. skinner

Behaviorism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی behaviorism

کلمه : Behaviorism
املای فارسی : بهویریسم
اشتباه تایپی : ذثاشرهخقهسئ
عکس Behaviorism : در گوگل

آیا معنی Behaviorism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )