برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Be - due - to
شبکه مترجمین ایران

Be due to

Be due to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
۱) از ... ناشی شدن
۲) قرار بود/است

is/are due to
قرار است

was/were due to
قرار بود


back out
— phrasal verb

to decide not to do something that you had said you would do
Examples
-You agreed to come. You can't back out now!
-They backed out of the deal the day before they 👁️were due to👁️ sign the contract

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Be due to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )