b or horizon or horizon or horizon

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] افق b، خاک میانی لایه ای از نیمرخ خاک در زیر افق a شامل کانی های شسته شده از افق های بالایی مانند : رس و اکسیدهای غنی شده . در این افق عمل تخریب و تجزیه به مراتب بیشتر از افق c پیشرفت و اثر کرده است . معمولا از مواد رسی، ماسه و شنهای ریز و درشت و گاه مقادیر کمی بقایای نباتی تشکیل شده است. در این افق علاوه بر مواد رسی، در آب و هوای مرطوب، اکسیدهای آهن و همچنین مواد محلولتر که بوسیله آبهای نفوذی از افق a به آنجا آورده شدهاند دیده می شوند.

معنی یا پیشنهاد شما