b display


الکترونیک : ارائه ب
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] نمایشگر « بی» صفحه ی نمایش راداری مستطیل شکل که در آ« هدفها به صورت نقاط روشن ظاهر می شوندو سمت هدف با مختص افقی و فاصله ی آن با مختص عمودی نشان داده می شود .

معنی یا پیشنهاد شما