availability heuristic

تخصصی

[روانپزشکی] کاشف دسترس پذیری. تاثیر قابلیت وصول مواد مورد نیاز برای استدلال، بر استدلال شخص.

پیشنهاد کاربران

راه حل دم دست ( یک نوع سوگیری شناختی که در آن افراد احتمال وقوع یک رویداد را بر اساس میزان در دسترس بودن اطلاعاتی که در مورد آن رویداد به یاد دارند، ارزیابی می کنند ) .
مترادف: availability bias
�ارزیابی در دسترس� یا �ساده انگاری در دسترس�
در روانشناسی، �ارزیابی در دسترس� یا �ساده انگاری در دسترس� به این معناست که افراد تمایل دارند در قضاوت ها و تصمیم گیری های خود از اطلاعاتی استفاده کنند که به سادگی به ذهنشان می رسد. این اطلاعات ممکن است جدیدتر، تکراری تر یا شخصی تر باشند. این گرایش می تواند منجر به سوگیری ها و قضاوت های نادرست شود.
...
[مشاهده متن کامل]

در واقع، این �ساده انگاری� یا �ارزیابی در دسترس� نوعی سوگیری شناختی است که در آن افراد تصمیمات و قضاوت های خود را بر مبنای اطلاعاتی صادر می کنند که به ذهنشان آسانتر دسترسی دارند، حتی اگر این اطلاعات لزوماً مرتبط ترین یا صحیح ترین نباشند.

خطای دسترس پذیری:
این خطا در واقع نوعی میان بر ذهنی است که متکی بر مثال های فوری می باشد که در هنگام ارزیابی یک موضوع یا تصمیم به ذهن فرد می�رسد و فرد تصور می�کند چون چیزی قابل یادآوری بوده و یا تکرار آن بیشتر بوده است، مهم و یا مهم تر از گزینه هایی است که به آسانی یادآوری نمی شوند. در نتیجه تحت تاثیر این میانبر ذهنی، افراد تمایل دارند برای آخرین اطلاعات موجود در ذهن خود وزن و اهمیت بیشتری قائل باشند و تصمیمات و قضاوت های خود را بر اساس آن شکل دهند، در واقع این ویژگی نوعی توانایی مغز به شمار می آید که با اطلاعات محدود یک داستان منسجم و قابل باور بسازد
...
[مشاهده متن کامل]

اکتشافی دسترسی پذیری
( در کتاب روانشناسی شناختی استرلینگ اینطور ترجمه شده )
خطای دسترس پذیری.
منظور راه حل ها یا پاسخ هایی است که به صورت میان بر و سریع به ذهن خطور کرده و بر اساس یک سری تجربیات یا آخرین اطلاعات فرد است اما ممکن است صحیح هم نباشد.
راه حل دم دست
حضور ذهن

بپرس