auxotrophic


(وابسته به سازواره یا موجود جهش یافته (موتانت) که از حد معمول نیاز بیشتری به مواد مغذی دارد) وخش پروره ای
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

اگزوتروفیک
auxotrophic ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: تک‏آلی‏پرورد 2
تعریف: ویژگی اندامگانی که برای رشد در محیط حداقل به یک مادۀ آلی نیاز دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما