author language

تخصصی

[کامپیوتر] زبان تالیف، زبان برنامه نویسی که به منظور طراحی برنامه های آموزشی برای سیستم CAI یا فرمان توسط کامپیوتر استفاده می شود .

معنی یا پیشنهاد شما