auditory regression

پیشنهاد کاربران

auditory regression ( شنوایی شناسی )
واژه مصوب: پس رفت شنیداری
تعریف: وضعیتی که در آن بیمار صداهایی را که پیش تر می شنیده است، دیگر نمی شنود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما