audit trails

تخصصی

[کامپیوتر] دفتر پیگیری - رکوردهایی که توسط یک برنامه کامپیوتری نگهداری می شود . این رکوردها چگونگی ورود داده به کامپیوتر را بیان می کنند آنها برای اطمینان از قابلیت اعتماد سیستمهای مالی پردازش داده مهم هستند

معنی یا پیشنهاد شما