auction off

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The department store is auctioning off the remaining inventory.
[ترجمه ترگمان]این فروشگاه بخش باقیمانده را به مزایده گذاشته است
[ترجمه گوگل]فروشگاهی از موجودی باقی مانده حراج می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her dresses will be auctioned off for charity.
[ترجمه ترگمان] لباس های اون برای خیریه حراج می شه
[ترجمه گوگل]لباس هایش برای خیریه عرضه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They auctioned off their furniture and clothes.
[ترجمه ترگمان]اثاثیه و لباس ها را به حراج گذاشتند
[ترجمه گوگل]آنها مبلمان و لباس های خود را به حراج گذاشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Army is auctioning off a lot of old equipment.
[ترجمه ترگمان]ارتش بسیاری از تجهیزات قدیمی را به مزایده گذاشته است
[ترجمه گوگل]ارتش از بسیاری تجهیزات قدیمی استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It was sad to see all grandmother's lovely things being auctioned off.
[ترجمه ترگمان]دیدن همه چیزهای زیبا و زیبای مادربزرگ به حراج گذاشته شد
[ترجمه گوگل]غم انگیز بود که تمام چیزهای دوست داشتنی مادربزرگ را به حراج گذاشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He auctioned off his furniture.
[ترجمه ترگمان]اثاثیه خود را به حراج گذاشت
[ترجمه گوگل]او مبلمان خود را حراج گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The house and all its contents will be auctioned off next week.
[ترجمه ترگمان]این خانه و تمام محتویات آن هفته آینده به حراج گذاشته خواهد شد
[ترجمه گوگل]خانه و تمام مطالب آن در هفته آینده حراج خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It was sad to see all grandfather's lovely things being auctioned off.
[ترجمه ترگمان]از دیدن چیزهای دوست داشتنی و دوست داشتنی پدربزرگ ناراحت بود
[ترجمه گوگل]غم انگیز بود که تمام چیزهای دوست داشتنی پدربزرگ را به حراج گذاشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Army is auctioning off a lot of surplus equipment.
[ترجمه ترگمان]ارتش تعداد زیادی تجهیزات مازاد را به مزایده گذاشته است
[ترجمه گوگل]ارتش از بسیاری تجهیزات اضافی حراج می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. So it's fitting that his collection of fishing tackle is being auctioned off in the town tomorrow.
[ترجمه ترگمان]بنابراین توصیه می شود که فردا مجموعه وسایل ماهیگیری در شهر به حراج گذاشته شود
[ترجمه گوگل]بنابراین مناسب است که مجموعه او از وسایل ماهیگیری در آینده در شهر تخفیف داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Last year, the two major state-owned dailies were auctioned off to private owners.
[ترجمه ترگمان]سال گذشته، دو روزنامه دولتی بزرگ به حراج گذاشته شدند
[ترجمه گوگل]سال گذشته، دو روزنامه دولتی دولتی به صاحبان خصوصی مزایده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Instead, county governments auction off tax lien certificates that investors purchase for the amount of the delinquent taxes and penalties.
[ترجمه ترگمان]در عوض، دولت های این استان سند ابطال مالیاتی را که سرمایه گذاران به خاطر میزان مالیات و جرایم بزهکاری می خرند، به مزایده می گذارند
[ترجمه گوگل]در عوض، دولت های ایالت حراج گواهینامه های مالیات بر ارزش افزوده مالیات هایی را که سرمایه گذاران برای مقدار مالیات و مجازات های جرم محسوب می شوند، خریده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Congress is currently considering whether to auction off the frequencies and using the proceeds to reduce the federal deficit.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر کنگره در حال بررسی این موضوع است که آیا این فرکانس ها را به حراج گذاشته و از درآمد حاصل برای کاهش کسری بودجه فدرال استفاده می کند
[ترجمه گوگل]کنگره در حال حاضر درمورد اینکه آیا فرکانس ها را حراج می کند و از درآمد حاصل برای کاهش کسری بودجه استفاده می کند یا خیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The factory is closed and the machinery is auction off.
[ترجمه ترگمان]کارخانه بسته می شود و دستگاه حراج می شود
[ترجمه گوگل]کارخانه بسته است و ماشین آلات حراج می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The poor woman had to auction off all her jewelry.
[ترجمه ترگمان]زن بیچاره مجبور بود تمام جواهراتش را حراج کند
[ترجمه گوگل]زن فقیر باید همه جواهرات خود را حراج کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• sell at an auction, sell to the highest bidder

پیشنهاد کاربران

به بالاترین قیمت فروختن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما