attrition warfare

پیشنهاد کاربران

جنگ فرسایشی:
جنگ فرسایشی یک استراتژی نظامی متشکل از تلاش هایی برای پیروزی در یک جنگ از طریق فرسودگی دشمن تا حد فروپاشی از طریق تلفات مستمر در پرسنل و مواد است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما