atlas

/ˈætləs//ˈætləs/

معنی: مهرهء اطلس، کتاب نقشه جان
معانی دیگر: کتاب مفصل و مجهز به جدول و تصویر و غیره، (اسطوره های یونان) اطلس (غولی که جهان را روی دوش خود دارد)، کسی که بار مسئولیت سنگینی به دوش دارد، (a کوچک) جهان نما، اطلس، کتاب نقشه های جغرافیایی، یونان باستان قهرمانی که دنیا را روی شانه هایش نگهداشته است، کتاب نقشه ء جهان

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: (cap.) in Greek mythology, a Titan condemned to support the heavens on his shoulders.

(2) تعریف: (cap.) any person who carries a heavy burden.

(3) تعریف: a book of maps, tables, charts, or the like.

- We consulted an atlas to find lakes near our destination.
[ترجمه گوگل] برای یافتن دریاچه های نزدیک به مقصدمان با اطلسی مشورت کردیم
[ترجمه ترگمان] با یک نقشه برای یافتن دریاچه ها در نزدیکی مقصد خود مشورت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the top vertebra of the neck.

(5) تعریف: an architectural column in the form of a man.

جمله های نمونه

1. an anatomical atlas
کتاب جامع کالبدشناسی،اطلس کالبدشناسی

2. He reached down the atlas from the top shelf.
[ترجمه گوگل]از قفسه بالایی به اطلس رسید
[ترجمه ترگمان]از بالای قفسه به down رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That book on the desk is an atlas.
[ترجمه گوگل]آن کتاب روی میز یک اطلس است
[ترجمه ترگمان]آن کتاب روی میز یک اطلس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The atlas contains forty maps.
[ترجمه گوگل]اطلس شامل چهل نقشه است
[ترجمه ترگمان]این نقشه شامل چهل نقشه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Are you through with that atlas?
[ترجمه گوگل]آیا با آن اطلس تمام شده اید؟
[ترجمه ترگمان]تو با این نقشه درگیر شدی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Please reach the atlas down from the bookshelf.
[ترجمه گوگل]لطفاً از قفسه کتاب به اطلس برسید
[ترجمه ترگمان]لطفا به اطلس دسترسی پیدا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She had the travel atlas, and she was showing Mike and Penny where we planned to go.
[ترجمه گوگل]او اطلس سفر را داشت و به مایک و پنی نشان می داد که ما کجا برنامه ریزی کرده ایم
[ترجمه ترگمان]او نقشه مسافرت را داشت و او داشت به مایک و پنی نشان می داد که کجا باید برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He signed the contract to produce his atlas in 1930.
[ترجمه گوگل]او قرارداد تولید اطلس خود را در سال 1930 امضا کرد
[ترجمه ترگمان]او قرارداد تهیه نقشه خود را در سال ۱۹۳۰ امضا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Atlas then generates invoice EDI messages in the appropriate format for each customer.
[ترجمه گوگل]سپس اطلس پیام های EDI فاکتور را در قالب مناسب برای هر مشتری تولید می کند
[ترجمه ترگمان]سپس اطلس، invoice invoice را در فرمت مناسب برای هر مشتری تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Adventure giants Atlas, alas, have closed down.
[ترجمه گوگل]غول های ماجراجویی اطلس، افسوس که تعطیل شده اند
[ترجمه ترگمان]دریغا که اطلس غولان و اطلس را تعطیل کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. At that time the Atlas ICBM was still in flight testing.
[ترجمه گوگل]در آن زمان ICBM اطلس هنوز در حال آزمایش پرواز بود
[ترجمه ترگمان]در آن زمان اطلس ICBM هنوز در حال آزمایش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In dismay Paige realised that the atlas lay open to his inspection.
[ترجمه گوگل]پیج با ناراحتی متوجه شد که اطلس برای بازرسی او باز است
[ترجمه ترگمان]با ناراحتی به این نتیجه رسید که نقشه برای بازرسی باز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Prometheus' brother Atlas suffered a still worse fate.
[ترجمه گوگل]اطلس برادر پرومتئوس به سرنوشت بدتری دچار شد
[ترجمه ترگمان]اطلس برادر پرومتئوس از سرنوشت بدتری داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The engines of the Atlas burned a modified aviation fuel, similar to kerosene, with liquid oxygen.
[ترجمه گوگل]موتورهای اطلس یک سوخت هواپیمای اصلاح شده مشابه نفت سفید را با اکسیژن مایع سوزاندند
[ترجمه ترگمان]موتورهای این اطلس سوخت هوایی اصلاح شده، شبیه به نفت سفید، با اکسیژن مایع را سوزاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مهرهء اطلس (اسم)
atlas

کتاب نقشه جان (اسم)
atlas

کلمات اختصاری

عبارت کامل: A Toroidal LHC Apparatus
موضوع: سازمانی
اطلس (ATLAS)‏ یکی از شش آشکارساز (ALICE، ATLAS، CMS، TOTEM، LHCb، و LHCf) نصب شده در برخورددهنده بزرگ هادرونی است، که در مرکز سرن واقع در مرز بین سوئیس و فرانسه قرار دارد. ATLAS ابعاد ۴۶ متر طول و ۲۵ متر قطر دارد، و وزن آن در حدود ۷٬۰۰۰ تن است. در این پروژه ۲٬۰۰۰ دانشمند و مهندس از ۱۶۵ موسسه و ۳۵ کشور همکاری داشتند. این آشکارساز در ژوئن ۲۰۰۷ به پایان رسید، اما از ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ برای آزمایش ها استفاده شد. این آزمایش برای ذرات بنیادی سنگین طراحی شده است و بر اساس نظریات جدید مدل استاندارد برای ذرات سبک کار نمی کند.
ATLAS collaboration، گروهی از فیزیک دانان هستند که این آشکارساز را ساخته اند، و در سال ۱۹۹۲ هنگام پیشنهاد آشکارساز عقاب EAGLE و ASCOT تشکیل شد آنها همچنین پیشنهاد ایجاد این آشکارساز را دادند. این آشکارساز در سال ۱۹۹۴ پیشنهاد داده شد، و ایجاد آن از سال ۱۹۹۵ آغاز گشت.
آشکارساز اطلس جهت هدف های عمومی ساخته شده است. وقتی که باریکه پروتون ها در LHC از مرکز آشکارساز می گذرند، ذراتی با انرژی های متفات تولید می شوند.

تخصصی

[زمین شناسی] اطلس مجموعه ای از نقشه های جغرافیایی که در یک جلد به نظم در آمده باشد
[نساجی] بافت اطلس
[ریاضیات] اطلس

انگلیسی به انگلیسی

• type of intercontinental ballistic missile developed during the 1960s; titan condemned to bear the earth and heavens on his shoulders (classical mythology); one who bears a great burden
(architecture) telamon, pillar
collection of geographical maps; first vertebra in the neck (anatomy)
an atlas is a book of maps.

پیشنهاد کاربران

atlas ( n ) ( �tləs ) =a book of maps, e. g. a world atlas. a road atlas of the U. S.
atlas
✅ واژه ( با جداسازی اجزاء تشکیل دهنده ) : atlas ✅ تلفظ واژه: AT - las ✅ معادل کاربردی، فارسی و توضیح واژه: اطلس: اولین مهره گردنی ✅ اجزاء و عناصر واژه ( ریشه، پیشوند یا پسوند ) در پزشکی : atlant/o
[پزشکی] اطلس: اولین مهره گردنی
اولین مهره گردنی ( 1st cervical vertebrae )
منابع• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C1_lateral.png?uselang=fa
گیتاشناسی

بپرس