athena

/əˈθiːnə//əˈθiːnə/

معنی: الههء عقل و زیبایی، شهر اتن
معانی دیگر: (اسطوره ی یونان) آتنه (الهه ی عقل و مهارت که رومی ها او را minerva می نامند) (athene هم می نویسند)، افسانه ء یونان الهه ء عقل و زیبایی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: in Greek mythology, the goddess of wisdom, the arts, and strategic warfare; Minerva.

جمله های نمونه

1. Athena well-pleased left Olympus and glided down to Ithaca.
[ترجمه ترگمان] \"Athena\" از \"المپ\" راضی بود و به سمت \"ایتیکا\" رفت
[ترجمه گوگل]آتنا به خوبی از Olympus به سمت چپ رفت و به ایتکا فرود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The oldest images of Athena show Her, not as a warrior, but as a Snake Goddess.
[ترجمه ترگمان]قدیمی ترین تصاویر آتن نشان می دهند که او نه به عنوان یک جنگجو، بلکه به عنوان یک الهه مار
[ترجمه گوگل]قدیمی ترین تصاویر آتنا نشان می دهد او، نه به عنوان یک جنگجو، بلکه به عنوان یک الهه مار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was helped by Athena to drive them out of their coverts, and as they flew up he shot them.
[ترجمه ترگمان]او به او کمک کرده بود تا آن ها را از coverts بیرون براند، و همچنان که پرواز می کردند، آن ها را تیرباران کرد
[ترجمه گوگل]او توسط آتنا به آنها کمک کرد تا آنها را از رشته های خود بیرون بیاورند و از آنجا که پرواز می کردند، آنها را شلیک کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Athena drove it home, and it entered Ares' body.
[ترجمه ترگمان]آتنا خانه را به خانه راندند و وارد بدن Ares شد
[ترجمه گوگل]آتنا آن را به خانه برد و وارد آئوس شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Athena, began by asking gently was this some sort of drinking-bout she had happened upon?
[ترجمه ترگمان]آتن شروع کرد به پرسیدن این که این یک نوع مشروب خوردن است، چه بر سرش آمده بود؟
[ترجمه گوگل]آتنا، با آرامش پرسید: آیا این نوعی نوشیدنی بود که او روی آن اتفاق افتاده بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Athena told him how things were in his house and promised she would help him clear it of the suitors.
[ترجمه کیاراد] آتنا به او گفت که چطور در خانه اش قول داده است که به او کمک کند تا از خائنان پاک شود
|
[ترجمه ترگمان]Athena به او گفته بود که اوضاع در خانه او چگونه است و قول داد که به او کمک کند تا آن را از the پاک کند
[ترجمه گوگل]آتینا به او گفت که چطور در خانه اش قرار دارد و قول داده است که به او کمک کند تا از خائنان پاک شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Even the acquittal pronounced by Athena had not restored to him his peace of mind.
[ترجمه ترگمان]حتی تبرئه pronounced از سوی آتنا به او آرامش خاطر نداده بود
[ترجمه گوگل]حتی تبرئه ای که توسط آتنا بیان شد، او آرامش ذهن او را نجات نداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Groom will continue to manage Athena after the merger and will serve as chief operating officer of Elan.
[ترجمه ترگمان]گروم به مدیریت آتن پس از ادغام ادامه خواهد داد و به عنوان افسر ارشد عملیاتی of خدمت خواهد کرد
[ترجمه گوگل]داماد همچنان به مدیریت آتنا پس از ادغام ادامه خواهد داد و به عنوان مدیر عامل ایلان خدمت خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. At the trilogy's conclusion, Orestes is vindicated by Athena, the highest of all Greek goddesses.
[ترجمه ترگمان]در پایان این سه نمایش، اورستس به وسیله آتنا، بالاترین of یونانی تبرئه شد
[ترجمه گوگل]در نتیجه سه گانه، اورست توسط آتنا، بالاترین الهه یونانی، اثبات شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. And indeed this is also what occurred for Athena.
[ترجمه ترگمان]و در واقع این همان چیزی است که برای آتنا رخ داده است
[ترجمه گوگل]و در واقع این همان چیزی است که برای آتنا اتفاق افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Hi, welcome to the Home Page of Athena Chu prepared by Nelson!
[ترجمه ترگمان]سلام، به صفحه Home of Athena که توسط نلسون تهیه شده، خوش آمد می گوییم!
[ترجمه گوگل]سلام، به صفحه اصلی Athena Chu خوش آمدید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Athena will be there, ready to shoot.
[ترجمه ترگمان]آتنا هم آماده شلیک خواهند بود
[ترجمه گوگل]آتنا آنجا خواهد بود، آماده شلیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. She was Athena, goddess of wisdom and knowledge and patroness of Athens.
[ترجمه ترگمان]او آتنا، الهه حکمت و دانش و ولی نعمت آتن بود
[ترجمه گوگل]او آتنا، الهه خرد و دانش و حامی آتن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Athena Cannon - $ 1400 - ( Heightened Clearance ) - This is a lightly armored range artillery unit.
[ترجمه ترگمان]آتن کنون - ۱۴۰۰ - (Heightened Clearance)- این یک واحد کوچک توپخانه است
[ترجمه گوگل]Athena Cannon - 1400 دلار - (Clearance Clearance) - این یک توپخانه ای با اندازه سبک زره پوش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

الههء عقل و زیبایی (اسم)
athena

شهر اتن (اسم)
athena

به انگلیسی

• goddess of wisdom and warfare (greek mythology); female first name

پیشنهاد کاربران

یعنی زیبا و درخشنده
ببخش به ما عطا کن😚
الهه عقل و منطق ( و کنترل احساسات در تشویش ها )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما