at the point

پیشنهاد کاربران

اول از همه
جلو تر از همه
در این مرحله
در این نقطه
نکته این است
در آن لحظه

بپرس