at cimmand set

تخصصی

[کامپیوتر] مجموعه فرمان ای تی - مجموعه فرمانهایی که برای کنترل مودمهای هایس به کار می روند و تمامی آنها با حروف ای تی شروع می شوند نگاه کنید به مودم

معنی یا پیشنهاد شما