asa

/ˈɑːsə//ˈɑːsə/

اسم خاص مذکر
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. What do you make of Asa?
[ترجمه ترگمان]آ زا را چه می شود؟
[ترجمه گوگل]شما از آسا چه می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Asa took the Kubelwagen up the single winding road.
[ترجمه ترگمان]آ زا the را از جاده پرپیچ و خم بیرون کشید
[ترجمه گوگل]آسا Kubelwagen را تا جاده تک سیم پیچ گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Asa Vaughan closed the file and looked up.
[ترجمه ترگمان]آ زا پرونده را بست و به بالا نگاه کرد
[ترجمه گوگل]Asa Vaughan فایل را بسته و نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Asa bought the hill farm in 1856 from Orin Perkins, married Elmira Wilkins, and settled there.
[ترجمه ترگمان]آ زا مزرعه تپه را در سال ۱۸۵۶ از Orin پرکینز خرید و با المیرا Wilkins ازدواج کرد و آنجا ساکن شد
[ترجمه گوگل]آسا در سال 1856 از Orin Perkins مزرعه تپه را خرید، Elmira Wilkins ازدواج کرد و آنجا مستقر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Dr. Asa Tivesten and colleagues at Goteborg University prospectively followed 313 white men enrolled in the Atherosclerosis and Insulin Resistance Study.
[ترجمه ترگمان]دکتر آ زا Tivesten و همکارانش در دانشگاه Goteborg به دنبال ۳۱۳ مرد سفیدپوست که در مطالعه مقاومت انسولین و انسولین ثبت نام کرده بودند، پیروی کردند
[ترجمه گوگل]دکتر Asa Tivesten و همکارانش در دانشگاه گوتبورگ به طور چشمگیری از 313 مرد سفید پوستی که در تحقیق مقاومت در برابر آترواسکلروز و مقاومت به انسولین شرکت کرده بودند، پیگیری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. In 1877 she married Asa Gilbert Eddy, an active Christian Scientist.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۸۷۷ با آ زا Gilbert ادی، یک دانشمند مسیحی فعال ازدواج کرد
[ترجمه گوگل]او در سال 1877 از Asa Gilbert Eddy، دانشمند فعال مسیحی، ازدواج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The body coil can also act asa transmit-only coil when used with receive-only coils.
[ترجمه ترگمان]سیم پیچ بدن همچنین می تواند بعنوان سیم پیچ انتقالی عمل کند - تنها زمانی که با حلقه های دریافت - تنها سیم پیچ استفاده می شود
[ترجمه گوگل]کویل بدن نیز وقتی که با کوئل های دریافت کننده تنها استفاده می شود، می تواند مثل کویل انتقال باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Objective To explore the effect and mechanism of Acetylsalicylic acid(ASA)on the ischemia preconditioning against myocardial infarction in rat.
[ترجمه ترگمان]هدف بررسی اثر و مکانیزم of اسید (ASA)در رابطه با کم خونی موضعی در مقابل infarction myocardial در موش
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر و مکانیزم اسید استیل سلیسیلیک اسید (ASA) بر پیشگیری از ایسکمی در برابر انفارکتوس میوکارد در موش صحرائی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The most common abnormalities associated with ASA are interatrial shunts, in particular patent foramen ovale.
[ترجمه ترگمان]رایج ترین ناهنجاری مرتبط با ASA متناسب با ASA، به ویژه مجرای ثبت اختراع به نام ovale ovale می باشد
[ترجمه گوگل]شایعترین اختلالات مرتبط با ASA شنت های متقاطع هستند، به ویژه پروتئین های پروتئینی ovale
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. In the thirty-ninth year of his reign Asa was afflicted with a disease in his feet.
[ترجمه ترگمان]در سی و نهمین سال سلطنت او، آ زا دچار یک بیماری در پایش شد
[ترجمه گوگل]در سال سی و نهم سلطنت او، آسا با بیماری در پای او متحمل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Based on 12-electrode Electrical Capacitance Tomography (ECT) system and Ant System Algorithm (ASA), a new method is proposed for the voidage measurement of the oil-gas two-phase flow.
[ترجمه ترگمان]براساس این روش یک روش جدید برای اندازه گیری voidage جریان گاز - گاز دو فازی و الگوریتم سیستم مورچه ها (ECT)و الگوریتم سیستم مورچه ها (ASA)ارائه شده است
[ترجمه گوگل]بر اساس سیستم الکترومغناطیسی (ECT) 12 الکترود (ECT) و الگوریتم مورچه سیستم (ASA)، روش جدیدی برای اندازه گیری voidage جریان دو مرحله ای نفت گاز پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In the twenty-seventh year of Asa king of Judah, Zimri reigned seven days in Tirzah. Now the troops were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines.
[ترجمه ترگمان]در بیست و هفتم سال آ زا king، هفت روز در Tirzah حکومت می کرد اکنون ارتش علیه Gibbethon اردو زده بود که به فلسطینی ها تعلق داشت
[ترجمه گوگل]زیدری در بیست و هفتمین سال آسای پادشاه یهودا هفت روز در تیرزا سلطنت کرد در حال حاضر نیروها در برابر Gibbethon، که متعلق به فلسطینیان بود، قرار داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Then in the forty-first year of his reign Asa died and rested with his fathers.
[ترجمه ترگمان]در آن زمان آ زا در سال اول سلطنت آ زا مرد و با پدرش استراحت کرد
[ترجمه گوگل]پس در چهل و اولین سال حاکم شدن او، آسا درگذشت و با پدرانش استراحت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The advance and the direction of research in auditory scene analysis (ASA), including psychological auditory scene analysis and computational auditory scene analysis (CASA), are reviewed.
[ترجمه ترگمان]پیشرفت و جهت تحقیق در آنالیز صحنه شنیداری (ASA)از جمله تحلیل صحنه روانشناسی و آنالیز صحنه محاسباتی (کاسا)مورد بررسی قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]پیشرفت و جهت تحقیق در تجزیه و تحلیل صحنه های شنوایی (ASA)، از جمله تجزیه و تحلیل صحنه های شنیداری روانشناختی و تحلیل صحنه شنوایی محاسباتی (CASA)، بررسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Asa pupil at St Paul's School in London, boys of my generation wererequired to read and translate Thucydides' account - in the ancientGreek - of the Peloponnesian War.
[ترجمه ترگمان]آ زا شاگرد مدرسه سنت پل در لندن، پسران نسل من برای خواندن و ترجمه حساب Thucydides - در جنگ Peloponnesian -
[ترجمه گوگل]دانش آموز آصا در مدرسه سنت پل در لندن، پسران نسل من نیاز به خواندن و ترجمه حساب Thucydides - در قرن باستان - از جنگ Peloponnesian
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Acetyl Salicylic Acid
موضوع: پزشکی
نام شیمیایی داروی آسپیرین

به انگلیسی

• organization that unites sailors and sailing enthusiasts
(founded 1920) by american soybean farmers and extension workers in an effort to promote the crop and increase profit opportunities

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهاسم خاص مذکرمخففعبارت کامل: Acetyl Salicylic Acid موضوع: ...جمله های نمونه1. What do you make of Asa? [ترجمه ترگمان] آ زا را چه می شود؟ [ترجمه گوگل] شما از آسا چه می کن ...انگلیسی به انگلیسیorganization that unites sailors and sailing enthusiasts ( founded 1920 ) by american soybean farmers ...
معنی asa، مفهوم asa، تعریف asa، معرفی asa، asa چیست، asa یعنی چی، asa یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: asae
اشتباه تایپی: شسش
آوا: /آسا/
عکس asa : در گوگل
معنی asa

معنی یا پیشنهاد شما